Rada Biblioteczna• Skład i kompetencje Rady Bibliotecznej oraz tryb jej powoływania


Zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu:

1. Rada Biblioteczna jest organem opiniodawczym rektora w sprawach dotyczących systemu biblioteczno-informacyjnego.

2. W skład Rady Bibliotecznej wchodzą:
1) czterej przedstawiciele pracowników Biblioteki Głównej, wybierani z ich grona,
2) przedstawiciele nauczycieli akademickich, wybierani przez rady wydziałów po jednym z każdego wydziału,
3) przedstawiciel studium języków obcych, wyznaczony przez kierownika studium,
4) przedstawiciel samorządu studenckiego, wyłoniony w sposób określony regulaminem tego samorządu,
5) przedstawiciel samorządu doktorantów, wyłoniony w sposób określony regulaminem tego samorządu.

3. Rada Biblioteczna wybiera ze swego grona i przedstawia rektorowi jednego lub więcej kandydatów na przewodniczącego Rady. Przewodniczącego Rady powołuje rektor.

4. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć, z głosem doradczym, dyrektor Biblioteki Głównej.

5. Do kompetencji Rady Bibliotecznej należy w szczególności:
1) opiniowanie działalności Biblioteki Głównej i przedkładanie wniosków rektorowi,
2) proponowanie nowych kierunków działalności biblioteczno-informacyjnej dostosowanych do dydaktycznej i naukowej działalności Uczelni,
3) opiniowanie wniosków w sprawie obsady stanowisk kierowniczych w Bibliotece Głównej,
4) opiniowanie sprawozdań dyrektora Biblioteki Głównej przedkładanych Senatowi i rektorowi,
5) opiniowanie wniosków dyrektora Biblioteki Głównej w sprawach związanych z organizacją i rozwojem systemu biblioteczno-informacyjnego,
6) opiniowanie projektów regulaminów dotyczących Biblioteki Głównej i projektów zmian w tych regulaminach.

6. Przewodniczący Rady Bibliotecznej może zapraszać na posiedzenia, z głosem doradczym, kierowników oddziałów Biblioteki Głównej.

7. Kadencja Rady Bibliotecznej upływa wraz z kadencją władz Uczelni.


• Skład osobowy Rady Bibliotecznej działającej na UEP (kadencja 2016-2020)

- Wydział Towaroznawstwa - dr hab. Ewa Sikorska, prof. nadzw. UEP, przewodnicząca Rady Bibliotecznej
- Wydział Ekonomii - dr hab. Andrzej Przymeński, prof. nadzw. UEP
- Wydział Gospodarki Międzynarodowej - dr Dorota Czyżewska-Misztal
- Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej - dr hab. Jerzy Marcinkowski
- Wydział Zarządzania - prof. dr hab. Ireneusz Rutkowski, prof. zw. UEP
- SPNJO - dr Radosław Lewandowski
- Biblioteka Główna - mgr Renata Cieślewicz, mgr Elżbieta Czyżewska, mgr Agnieszka Dolińska, mgr Anita
  Kubacka
- Samorząd Doktorantów - mgr Amadeusz Miązek
- Samorząd Studentów - Michał Gerus