Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności Jak wyłączyć cookies? Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Przykładowe opisy bibliograficzne - w stylu Harvard - Britsh Standard


• Źródła drukowane:

1.Książki:


- książka – jeden – trzech autorów:
Nazwisko autora, Imię (lub pierwsza litera imienia/imion), rok wydania. Tytuł książki: podtytuł (napisane kursywą). Wydanie (podaje się tylko jeśli jest inne niż pierwsze). Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa.
Np.
Panek, E., 2000. Ekonomia matematyczna. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Redman, P., 2006. Good essay writing: a social science guide. 3rd ed. London: Open Univeristy in assoc. with Sage.

Baron, David P., 2008. Business and the organization. 6th ed. Chester: Pearson.

Foxall, G.R., Goldsmith, R.E., 1998. Psychologia konsumenta dla menedżera marketingu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Barker, R. Kirk, J., Munday, R.J., 1988. Narrative analysis. 3rd ed. Bloomington: Indiana Univeristy Press.

Można też pisać rok wydania publikacji w nawiasie okrągłym, np.
Panek, E., (2000). Ekonomia matematyczna. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

- książka - powyżej trzech autorów:
Nazwisko autora, Imię (lub pierwsza litera imienia/imion) i in. (lub skrót et al. dla publikacji angielskojęzycznych), rok wydania. Tytuł książki: podtytuł (napisane kursywą). Wydanie (podaje się tylko jeśli jest inne niż pierwsze). Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa.
np.
Szumański, A. i in., 2009. Kodeks spółek handlowych: Suplement do tomów I-IV: Komentarz do nowelizacji. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck.

Grace, B. et al., 1988. A history of the world. Princeton: Princeton Univeristy Press.

- książka - praca zbiorowa pod redakcją:
Nazwisko, Imię(lub pierwsza litera imienia/imion), skrót. red. (lub ed./eds. dla publikacji angielskojęzycznych), rok wydania. Tytu książki: podtytuł (napisane kursywą). Wydanie (podaje się tylko jeśli jest inne niż pierwsze). Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa.
Np.
Rapacki, R., red., 2009. Wzrost gospodarczy w krajach transformacji: Konwergencja czy dywergencja?. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Keene, E., ed., 1988. Natural language. Cambridge: Univeristy of Cambridge Press

Silverman, D.F., Propp, K.K., eds., 1990. The active interview. Beverly Hills: Sage.

Można też skrót red. pisać w nawiasie, np.
Brzeziński, M., Toeplitz-Winiewska, M., (red.), 2000. Etyczne dylematy psychologii. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
lub
Brzeziński, M., Toeplitz-Winiewska, M., (red.), (2000). Etyczne dylematy psychologii. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

- artykuł/rozdział z pracy zbiorowej:
Nazwisko autora, Imię (lub pierwsza litera imienia/imion), rok. Tytuł artykułu/rozdziału: podtytuł. W: inicjał imienia redaktora, nazwisko redaktora, skrót red. Tytuł książki: podtytuł (napisany kursywą). Wydanie (tylko jeśli jest inne niż pierwsze). Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa, s. (strony od -do).
np.
Falkowski, A., 2000. Spostrzeganie jako mechanizm tworzenia doświadczenia za pomocą zmysłów. W: J. Strelau, red. Psychologia: Podręcznik akademicki: tom 2. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s.26-56.

Smith, J., 2000. A source of information. In: W. Jones, ed. One hundred and one ways to find information about health. Oxford: Oxford University Press, pp.34-39.

- publikacje, raporty wydane przez instytucje rządowe, organizacje, firmy (brak autora):
Nazwa instytucji sprawczej, rok wydania. Tytuł: podtytuł (napisany kursywą). Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa.
Np.
Główny Urząd Statystyczny, 2009. Rocznik demograficzny: 2008. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.

Comitee on the Financial Aspects of Corporate Governance, 1992. Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance (Cadbury Report). London: Gee.

Key Note, 2007. Confectionery: Key Note market report. 25th. ed. Hampton: Key Note.

- książka – brak autora:
Tytuł: podtytuł (napisany kursywą). Rok wydania. Wydanie (tylko jeśli jest inne niż pierwsze). Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa.

np.
The Oxford English Dictionary. 1989. Oxford: Clarendon Press.


2. Czasopisma:

- artykuł z czasopisma:
Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/imion), rok wydania. Tytuł artykułu: podtytuł artykułu. Tytuł czasopisma (napisany kursywą, bez cudzysłowu), numer, s. (strony od – do).
np.
Feofanov, O.A., 1995. Współczesna reklama polityczna. Aida Media, nr 10, s. 5-6.
Boughton, J.M., 2002. The Brenton Woods proposal: an in depth look. Political Science Quarterly, vol. 42, iss. 6, pp. 564-578.
Lu, H., Miethe, T.D, 2002. Legal representation and criminal prcessing in China. British Journal of Criminology, vol.42, no. 2, pp. 267-280.

- artykuł z gazety:
Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/imion), rok wydania. Tytuł artykułu: podtytuł artykułu. Tytuł gazety(napisany kursywą, bez cudzysłowu), data publikacji (dzień, miesiąc), numer (ale: nie jest obowiązkowy), s. (strony od – do).
np.
Makarenko, V., 2000. Szaleństwo w stylu ambient. Gazeta Wyborcza, 2-3 lutego, s.25.


• Źródła elektroniczne:

1. książka elektroniczna /e-book:


Nazwisko autora, Imię (lub pierwsza litera imienia/imion) lub nazwa instytucji sprawczej, rok wydania. Tytuł książki: podtytuł (napisane kursywą) [typ nośnika np. online, CD ROM]. Wydanie (tylko jeśli jest inne niż pierwsze). Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa. Dostępny w: adres URL. [Dostęp: data]
np.
Christiansen, Donald, 1999. Electronics engineers handbook [CD-ROM]. 4 ed. New York: McGraw-Hill.

Fishman, R., 2005. The rise and fall of suburbia [online] Chester: Castle Press. Dostępny w: http://libweb.anglia.ac.uk/Digital_Library/E-books [Dostęp: 05.06.2005]

Department of Health, 2002. National service framework for diabetes: Delivery strategy [online]. London: Department of Health. Dostępny w: http://www.dh.gov.uk/assetRoot/04/03/28/23/04032823.pdf [Dostęp: 05.05.2007].


2. artykuł w czasopiśmie elektronicznym:


Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/imion), rok wydania. Tytuł artykułu: podtytuł. Tytuł czasopisma (napisany kursywą) [online], numer, strony (o ile są podane). Dostępny w : adres URL. [Dostęp: data]
np.
Frederickson, B.L. 2000. Cultivating positive emotions to optimize health and well-being. Prevention & Treatment [online], vol. 3. Dostępny w: http://journals.apa.prevention/volume3/pre003001a.html
[Dostęp: 11.12.2001].

Bobińska, M. 2002. Ryzykowny kurs. Gazeta Prawna [online], 22 marca, nr 105, s. 2. Dostępny w: http://archiwum.infor.pl/gp/index.php?str=s&P180=I02.2002.105.00000020a [Dostęp: 27.02.2003].

Christensen, P., 2004. The health-promoting family: A conceptual framework for future research. Social Science and Medicine [online], vol. 59, pp.223-243. Dostępny w: http://www.sciencedirect.com/science/journal/02779536 [Dostęp: 05.05.2004].


3. dokumenty z witryn internetowych - instytucji, organizacji lub osób prywatnych:


Nazwisko autora, Imię (lub pierwsza litera imienia.imion) lub nazwa instytucja sprawczej, rok wydania. Tytuł dokumentu lub kilka pierwszych słów (jeśli trudno ustalić tytuł, napisane kursywą) [typ nośnika, np. online]. Miejsce wydania (o ile można je ustalić): wydawca (o ile można ustalić). Dostępny w: adres URL. [Dostęp: data ].
np.

National Centre for Social Research, 2006. Qualitative research [online]. London: National Centre for Social Research. Dostępny w: http://www.natcen.ac.uk/natcen/pages/hw_qualitative.htm [Dostęp: 11.07.2007].

Cross, P., Towle, K., 1996. A guide to citing internet sources [online]. Poole: Bournemouth University. Dostępny w: http://www.bournemouth.ac.uk/service-depts/lis/LIS_Pub/harvardsystint.html [Dostęp:10.10.2004]