Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności Jak wyłączyć cookies? Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Rozprawy doktorskie po obronie - wykaz prac dostępnych w pełnotekstowej wersji elektronicznej


Biblioteka Główna przechowuje i udostępnia rozprawy doktorskie obronione na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Wykaz wszystkich obronionych rozpraw doktorskich znaleźć można w katalogu online BG UEP (np. poprzez indeks tytuły prac doktorskich).

Z rozpraw można korzystać:

  • w wersji elektronicznej (w formacie PDF) - przez internet - na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
    Pełne teksty rozpraw umieszczane są w internecie za zgodą autorów (na podstawie zarządzeń Rektora UEP nr 1/2009 oraz nr 70/2014 ). W przypadku braku zgody, korzystać można tylko z wersji drukowanych rozpraw.
  • w wersji drukowanej - w Czytelni Czasopism - po zamówieniu u dyżurujących bibliotekarzy.
    Obowiązuje zakaz powielania/kserowania rozpraw w wersji drukowanej.


Pytania i uwagi: dr Artur Wierzbicki, artur.wierzbicki@ue.poznan.pl, tel. 61 854 32 54


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W X Y Z Ź- Adam Michał, Determinanty kształtowania się spreadów swapów ryzyka kredytowego wystawionych
  na polskie obligacje skarbowe. - Poznań : UE, 2016.

- Adamek Marian, Determinanty funkcjonowania sektorów inżynieryjnych w gospodarce komunalnej
  na przykładzie miasta i gminy Pleszew. - Poznań : UE, 2013.

- Adamska Justyna, Wpływ parków technologicznych na konkurencyjność regionów. - Poznań : UE,
  2013.

- Alankiewicz Tomasz P., Skuteczność funkcjonowania gospodarki odpadami na przykładzie jednostek   samorządowych województwa wielkopolskiego. - Poznań : UE, 2009.

- Andrzejczak Katarzyna, Pomoc rozwojowa Francji dla krajów rozwijających się w latach 1981-2007.
  - Poznań : UE, 2010.

- Andrzejczak Monika, Krajowe i międzynarodowe uwarunkowania koniunktury giełdowej w Polsce
  w latach 1991-2010 (Domestic and international factors on polish stock exchange conditions in the years
  1991-2010). - Poznań : UE, 2015.

- Antoszak Paweł, Regionalne różnice płac w Polsce i ich społeczno-ekonomiczne determinanty
  /w latach 1994-2004/. - Poznań : UE, 2010.

- Araszkiewicz Krystyna, Innowacje ekologiczne a konkurencyjność gospodarki regionu. - Poznań : UE,
  2012.

- Arendarski Piotr, Wykorzystanie modelu probitowego w procesie alokacji aktywów na
  międzynarodowych rynkach finansowych w latach 2002-2009. - Poznań : UE, 2011.

- Assman Karolina, Wpływ promieniowania jonizującego na wybrane biodegradowalne materiały
  opakowaniowe. - Poznań : UE, 2013.

- Augustyniak Wojciech Michał, Efektywność polskich regionalnych portów lotniczych. - Poznań : UE,
  2012.

- Bajak Piotr, Efektywność finansowa przedsiębiorstw emitujących obligacje korporacyjne w Polsce (Financial
  efficiency of enterprises issuing corporate bonds in Poland). - Poznań : UE, 2018. *

- Bakuła Sylwia, Wybrane składniki chemiczne jako kryterium różnicujące mleczarskie produkty ekologiczne
  i konwencjonalne. - Poznań : UE, 2016. *

- Banacki Piotr, Istota i rola przedsiębiorstw globalnych w gospodarce światowej w latach 1990-2011
  (The nature and role of global companies in the world economy in the years 1990-2011). - Poznań :
  UE, 2014.

- Bania Michał, Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu rynku pracy w Wielkopolsce w latach
  2004-2012 (The role of the local government in the formation of the labour market in Greater Poland
  in 2004 - 2012). - Poznań : UE, 2015. *

- Bańczyk Marek, Uwarunkowania kulturowe i dizajn w kształtowaniu wartości marki narodowej.
  - Poznań : UE, 2009.

- Baranowski Andrzej, Gospodarstwa domowe na rynku złota w Polsce w latach 2001-2005.
  - Poznań : UE, 2010.

- Barczak Mariusz, Koopetycja jako źródło przewagi konkurencyjnej obszaru recepcji turystycznej
  na przykładzie Bydgoskiego Węzła Wodnego (Co-opetition as a source of competitive advantage of tourist
  reception area on the example of Bydgoszcz Waterway). - Poznań : UE, 2014.

- Bartczak Magdalena, Determinanty zachowań młodych konsumentów na rynku odzieży.
  - Poznań : UE, 2009.

- Bartkowiak Marcin, Wycena opcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w oparciu o modele
  zmienności. - Poznań : AE, 2008.

- Bartkowiak Paweł, Uwarunkowania zachowań nabywców usług kształceniowych szkół wyższych o profilu
  ekonomicznym. - Poznań : UE, 2009.

- Becella Adrian, Popytowe i podażowe determinanty wyboru finansowania przedsiębiorstw kredytem
  kupieckim w Polsce. - Poznań : UE, 2018. *

- Beck Krzysztof, Determinanty synchronizacji cykli koniunkturalnych w krajach Unii Europejskiej
  (Determinants of business cycle synchronization in European Union countries). - Poznań : UE, 2016. *

- Berckhan Ralf, The influence of business networks on the company performance in the automotive
  industry. - Poznań : UE, 2015. *

- Beręsewicz Maciej, Internet data sources for real estate market statistics. - Poznań : UE, 2016. *

- Bernaciak Anna, Zmiana stabilności a wzrost gospodarczy regionów Polski. - Poznań : UE, 2012.

- Betka Bartosz, Zachowanie małych i średnich przedsiębiorstw w okresie kryzysu gospodarczego. Studium
  przypadków przedsiębiorstw branży budowlanej. - Poznań : UE, 2014. *

- Biegańska Justyna, Determinanty salda błędów i opuszczeń w bilansach płatniczych krajów europejskich
  (2007-2016) (Determinants of Net Errors and Omissions in the Balance of Payments of European
  Countries (2007-2016)). - Poznań : UE, 2020.

- Biegańska Marta, Wykorzystanie kory wierzby plecionkarskiej Salix americana do adsorpcji metali ciężkich.
  - Poznań : UE, 2011.

- Bielicki Marcin, Pomiar efektywności publicznych funduszy venture capital (Measuring the effectiveness of
  public venture capital funds). - Poznań : UE, 2020.

- Bieniek-Majka Maryla, Przewagi konkurencyjne grup producentów owoców i warzyw w województwie
  kujawsko-pomorskim (Competitive advantages of fruit and vegetables producer groups in Kujawsko-
  Pomorskie Voivodeship). - Poznań : UE, 2017.

- Biernat-Stawecka Iwona, Uwarunkowania i wykorzystanie audytu personalnego w sektorze małych
  i średnich przedsiębiorstw (Conditions and use of personnel audit in small and medium-sized enterprises).
  - Poznań : UE, 2019. *

- Biernikowicz Wiktor, Wpływ outsourcingu na system transportowy Sił Zbrojnych RP (The influence of
  outsourcing on the Polish Armed Forces transportation system). - Poznań : UE, 2014.

- Bińczak Olga, Stabilność oksydacyjna frakcji tłuszczowej wytłoku z orzecha włoskiego w kontekście jego
  wykorzystania w przemyśle spożywczym (Oxidation stability of walnut cake’s lipid fraction in the context of
  its valorization in the food industry). - Poznań : UE, 2018.

- Birfer Ilya, Success factors of ERP system selection process (Czynniki sukcesu w procesie wyboru systemu
  ERP). - Poznań : UE, 2020.

- Blitzer Itai, The relevance of audited annual financial reports for investors (Użyteczność rocznych
  raportów finansowych dla inwestorów). - Poznań : UE, 2016.

- Bona Anna, Jakość dań gotowych dla niemowląt oraz przyrządzanych samodzielnie w opinii matek
  i w świetle badań laboratoryjnych. - Poznań : UE, 2011.

- Borkowski Marcin, Wpływ nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach komunalnych na kształtowanie
  ich wartości. - Poznań : UE, 2014.

- Borowski Grzegorz, Determinanty rozwoju funduszy inwestycyjnych w wybranych państwach UE-15.
  - Poznań : UE, 2010.

- Boruta Marcin, Determinanty efektywności inwestowania w komercyjne domy seniora w Polsce
  (Determinants of efficient investment in commercial nursing homes in Poland). - Poznań : UE, 2019. *

- Borychowski Michał, Ekonomiczne determinanty rozwoju sektora biopaliw płynnych w Polsce i Niemczech
  po 2004 roku (Economic determinants for development of liquid biofuels sector in Poland and Germany
  after 2004). - Poznań : UE, 2016.

- Bousrih Lobna, The Impact of social capital and institutional quality on economic growth.
  - Poznań : UE, 2014.

- Brauer Jakub, Wpływ logistyki międzynarodowej na konkurencyjność przedsiębiorstw na przykładzie
  województwa wielkopolskiego. - Poznań : UE, 2009.

- Bryl Łukasz, Znaczenie "nowej gospodarki" we współczesnych przedsiębiorstwach międzynarodowych.
  - Poznań : UE, 2013.

- Buchwald Anna, Efektywność aktywnych programów rynku pracy w Polsce. Ujęcie regionalne.
  - Poznań : UE, 2009.

- Burzyński Michał, Migration, human capital and growth in globalized economy. - Poznań : UE, 2016. *

- Buszkowska Eliza, Wybór najlepszych prognostycznych modeli zmienności finansowych szeregów za
  pomocą testów statystycznych. - Poznań : UE, 2010.

- Buttler Dominik, Pozycja wolontariuszy na rynku pracy. - Poznań : UE, 2009.

- Cabańska Judyta, Uwarunkowania migracji ludności na jednolitym rynku europejskim na przykładzie
  nowych państw członkowskich Unii Europejskiej (Determinants of people’s migration within the EU single
  market based on the example of new EU members states). - Poznań : UE, 2015.

- Cedro Anna, Kompetencje zawodowe w kształtowaniu poziomu zaangażowania organizacyjnego
  funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (Professional competences in developing the level of
  organizational commitment of the State Fire Service officers). - Poznań : UE, 2019. *

- Chęś Agnieszka, Ocena strategii komunikacji marek globalnych w krajach Zatoki Perskiej (Evaluation of
  Communication Strategies of Global Brands in the Persian Gulf States). - Poznań : UE, 2017. *

- Chomicki Michał, Kształtowanie relacji kooperacyjnych polskich przedsiębiorstw (Shaping of cooperative
  relationships of Polish enterprises). - Poznań : UE, 2016. *

- Chrostowska-Siwek Izabela, Związki lotne jako wyróżniki zmian przechowalniczych kawy.
  - Poznań : UE, 2011.

- Chudziński Paweł, Wykorzystanie benchmarkingu w zarządzaniu kosztami w przedsiębiorstwie
  wodociągowym. - Poznań : UE, 2014.

- Chudzyńska Izabela, Private banking w Polsce (Private banking in Poland). - Poznań : UE, 2018. *

- Czakowski Dariusz, Dostosowania popytowo-podażowe na podstawowych rynkach produktów rolnych
  w Polsce przed i po akcesji do Unii Europejskiej (1994-2013) (Adjustment of supply and demand on the main
  markets of agricultural products in Poland before and after accession to the European Union (1994-2013)).
  - Poznań : UE, 2017.

- Czarnecki Krzysztof, Uwarunkowania nierówności horyzontalnych w dostępie do szkół wyższych w Polsce
  (Determinants of horizontal inequalities in access to higher education in Poland). - Poznań : UE, 2017. *

- Czernek Katarzyna, Uwarunkowania współpracy na rzecz rozwoju turystyki w regionie.
  - Poznań : UE, 2010.

- Czyżewska Dorota, Ośrodki wspierania innowacji a konkurencyjność regionalna na przykładzie regionu
  uczącego się Rodan-Alpy. - Poznań : UE, 2012.

- Dahlke Paweł, Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu rozwoju gospodarczego województwa
  wielkopolskiego w latach 2000-2011 (The role of local self-government in the formation of economic
  development - Greater Poland Voivodeship in 2000-2011). - Poznań : UE, 2016. *

- Dankowska Anna, Wykrywanie zafałszowań oliwy z oliwek. - Poznań : UE, 2009.

- Dąbkowska Ewa, Wpływ odmiany ziarna orkiszu uzyskanego w warunkach produkcji ekologicznej na
  jakość mąki. - Poznań : UE, 2009.

- Dąbrowski Julian, Zarządzanie talentami w procesie pozyskiwania i utrzymywania pracowników centrów
  usług wspólnych (Talent management in a process of acquisition and retention of employees in shared
  services centers). - Poznań : UE, 2018. *

- Deszczyński Bartosz, Customer Relationship Management w procesie zarządzania strategicznego
  przedsiębiorstwem. - Poznań : UE, 2009.

- Disterheft Aneta, Badania neuromarketingowe w przewidywaniu intencji zakupowych (Predicting purchase
  intentions with neuromarketing research). - Poznań : UE, 2018.

- Doba Karolina, Znaczenie fotodegradacji barwników naturalnych w ochronie jakości wód (The importance
  of photodegradation of natural dyes in water quality protection). - Poznań : UE, 2021.

- Domagała Anna, Zastosowanie metody Data Envelopment Analysis do badania efektywności europejskich
  giełd papierów wartościowych. - Poznań : UE, 2009.

- Domagała Wiktoria, Segregacja zawodowa według płci i jej uwarunkowania w krajach OECD (Gender
  Occupational Segregation and its Determinants in the OECD Countries). - Poznań : UE, 2018.

- Domański Jakub, Rola szpitalnych grup zakupowych w racjonalizacji kosztów zaopatrzenia medycznego
  publicznych podmiotów sektora ochrony zdrowia. - Poznań : UE, 2013.

- Dudkiewicz Błażej, Stabilność systemu finansowego w świetle działań Europejskiego Banku Centralnego
  oraz instytucji nadzoru finansowego w Unii Europejskiej. - Poznań : UE, 2015. *

- Dudziak Anna, Komunikacja werbalna i niewerbalna w negocjacjach polskich przedsiębiorstw z partnerami
  zagranicznymi (Verbal and non-verbal communication in negotiations of Polish companies with their foreign
  partners). - Poznań : UE, 2016. *

- Dymitrowski Adam, Znaczenie innowacji tworzonych w procesie internacjonalizacji dla wyników
  przedsiębiorstwa. - Poznań : UE, 2014.

- Dzikowska Marlena, Wpływ delokalizacji modułów łańcucha wartości na konkurencyjność polskich
  przedsiębiorstw. - Poznań : UE, 2012.

- Dzierbunowicz Ewa, Międzynarodowa konkurencyjność branży na przykładzie branży odlewniczej w Polsce
  w latach 1995-2010. - Poznań : UE, 2013.

- Enko Jolanta, Wpływ interakcji kwasu askorbinowego i wybranych ekstraktów roślinnych na ich aktywność
  przeciwutleniającą i przeciwdrobnoustrojową (The influence of interactions between ascorbic acid and
  selected plant extracts on their antioxidant and antimicrobial activity). - Poznań : UE, 2017.

- Erkol Arif, Organizational Determinants of Internationalization of Higher Education Institutions in Selected
  European Countries (Organizacyjne determinanty internacjonalizacji szkół wyższych w wybranych krajach
  europejskich). - Poznań : UE, 2018. *

- Feliczek Patryk, Determinanty skuteczności systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży
  wyrobów medycznych. - Poznań : UE, 2014.

- Filipczak Szymon, Transakcje IPO w kontekście firm rodzinnych (IPO transaction in the family business
  context). - Poznań : UE, 2016. *

- Filipowska Agata, Indeksowanie geograficzne dokumentów w tworzeniu profili przedsiębiorstw.
  - Poznań : UE, 2009.

- Filipowska Milena, Konkurencyjność sektora innowacyjnych mikroprzedsiębiorstw w gospodarce opartej
  na wiedzy na przykładzie Polski w latach 2000-2010. - Poznań : UE, 2014.

- Flejter Dominik, Semi-Automatic Web Information Extraction. - Poznań : UE, 2011.

- Flieger Marcin, Możliwości i bariery absorpcji przez gminy środków finansowych Unii Europejskiej w celu
  zwiększania zatrudnienia (na przykładzie województwa wielkopolskiego). - Poznań : UE, 2009.

- Flotyńska Anna, Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw w świetle koncepcji podatku dochodowego
  zorientowanego na konsumpcję. - Poznań : UE, 2010.

- Fraś Alicja, Czynniki kształtujące opłaty w otwartych funduszach inwestycyjnych w Polsce (Factors shaping
  open-ended mutual fund fees in Poland). - Poznań : UE, 2019. *

- Fuks Konrad, Wirtualne klastry przedsiębiorstw do pozyskiwania zasobów na rynkach elektronicznych.
  - Poznań : UE, 2012.

- Furmańczyk Joanna, Kulturowe uwarunkowania przywództwa w międzynarodowych przedsiębiorstwach
  branży motoryzacyjnej w Polsce. - Poznań : UE, 2011.

- Gaczek Piotr, Znaczenie spójności między atrybutami produktu a stanem afektywnym w kształtowaniu
  preferencji nabywców (The role of consistency between product attributes and buyer’s affective state in
  preference formation). - Poznań : UE, 2018. *

- Gajowiak Małgorzata, Ekonomiczne uwarunkowania kreacji kapitału społecznego. - Poznań : UE, 2010.

- Garczarek-Bąk Urszula, Jawne i utajone postawy młodych konsumentów wobec produktów marek
  własnych sieci handlowych (Young customers’ explicit and implicit attitude towards retailers’ private label
  products). - Poznań : UE, 2017.

- Gawrońska-Błaszczyk Anna, Zarządzanie procesem przepływu produktów leczniczych w szpitalu
  (Management of medicinal products flow in a hospital). - Poznań : UE, 2016.

- Gawrzyał Piotr, Determinanty konkurencyjności towarzystw funduszy inwestycyjnych. Aspekt krajowy i
  międzynarodowy. - Poznań : UE, 2009.

- Główka Cezary, Znaczenie organizacji klastrowej dla środowiska potrójnej helisy na przykładzie sektora
  poligrafii i reklamy subregionu leszczyńskiego (The significance of cluster organization for triple helix
  environment: the case of the printing and advertising sector in the Leszno subregion). - Poznań : UE, 2017.

- Godziszewski Bartosz, Rola polityki dochodowej w gospodarkach rynkowych i w Polsce okresu
  transformacji. - Poznań : UE, 2009.

- Golik Janina, Formalne kwalifikacje nauczycieli i wydatki na zajęcia pozalekcyjne, a wyniki uczniów
  z egzaminów zewnętrznych w latach 2002-2011 : (gimnazjów finansowanych z budżetu miasta Poznania).
  - Poznań : UE, 2015.

- Goliński Tomasz, Uwarunkowania wdrożenia innowacyjnej technologii w obszarze odnawialnych źródeł
  energii na terenach cennych przyrodniczo (Determinants of implementation of innovative technology in
  the field of renewable energy sources in high nature value areas). - Poznań : UE, 2016. *

- Gościańska-Łowińska Julia, Postrzeganie efektywności energetycznej jako projakościowego wyróżnika
  gospodarstw rolnych na terenie Wielkopolski. - Poznań : UE, 2015.

- Gov Orni, Influence of intrinsic rewards on work related attitudes of Israeli employees (Wpływ
  wewnętrznych bodźców motywacyjnych na podstawy pracownicze w przedsiębiorstwach izraelskich).
  - Poznań : UE, 2016. *

- Górczyński Sławomir, Kredyt kupiecki w działalności operacyjnej przedsiębiorstw (Trade credit in
  operational activities of companies). - Poznań : UE, 2017. *

- Górecka Katarzyna, Gospodarowanie przez administrację publiczną zasobami przeciwdziałającymi
  zagrożeniom bezpieczeństwa (na przykładzie województwa śląskiego w latach 2009-2013). - Poznań :
  UE, 2014.

- Górska Anna, Znaczenie zmian warunków mieszkaniowych dla kosztów utrzymania i wyposażenia mieszkań
  w Polsce (The meaning of changing housing conditions for maintenance and interior equipment costs
  in Poland). - Poznań : UE, 2016. *

- Grabański Szymon, Wyznaczanie lokalizacji centrum dystrybucji. Modelowanie z wykorzystaniem
  systemów geoinformacji (Setting the location of a distribution center. Modeling with the use of
  geoinformation systems). - Poznań : UE, 2015.

- Grabowska Izabela, Determinanty efektywności systemów motywacyjnych w podstawowych jednostkach
  samorządu terytorialnego (Determinats of the effectiveness of motivation systemsin basic local government
  units). - Poznań : UE, 2022. *

- Grala Dorota, Przemiany własnościowe i przestrzenne budownictwa mieszkaniowego w okresie
  transformacji w Polsce. - Poznań : UE, 2009.

- Grobelny Przemysław, Determinanty aktywności na rynku fuzji i przejęć w Polsce (Determinants of
  merger and acquisition activity in Poland). - Poznań : UE, 2017. *

- Gruchociak Hanna, Delimitacja lokalnych rynków pracy w Polsce z wykorzystaniem modelowania
  wielopoziomowego. - Poznań : UE, 2013.

- Grzegorczyk Tomasz, Determinanty akceptacji produktów autonomicznych przez konsumentów
  (Determinants of consumers’ acceptance of autonomous products). - Poznań : UE, 2018. *

- Grzesiak Łukasz, Rola miast średniej wielkości w rozwoju regionu w kontekście polityki spójności Unii
  Europejskiej na przykładzie Gorzowa Wielkopolskiego (The role of medium-sized cities in the regional
  development in the context of EU cohesion policy. The case of Gorzow Wielkopolski). - Poznań : UE,
  2016. *

- Grzyb Andrzej, Współczesne problemy biogospodarki w świetle doświadczeń wybranych krajów Unii
  Europejskiej (Contemporary problems of bioeconomy in the light of experience of selected European Union
  countries). - Poznań : UE, 2018.

- Grzywińska Dominika, Determinanty procesu podejmowania decyzji na rynku generycznych leków
  receptowych w Polsce. - Poznań : UE, 2013.

- Gulczyński Dariusz, Polityka liberalizacji rynku elektroenergetycznego w Polsce w latach 1989-2006.
  - Poznań : UE, 2009.

- Gurgul Filip, Prognozowanie z wykorzystaniem rynków predykcyjnych. - Poznań : UE, 2015. *

- Hadryś Alicja, Czynniki determinujące formy ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw rodzinnych.
  - Poznań : UE, 2011.

- Hajdasz Bogusław, Wybory strategiczne podczas odnowy przedsiębiorstwa indukowanej kryzysem branży
  (Strategic Choices during Company Renewal Induced by Industry Crisis). - Poznań : UE, 2017.

- Halicki Marcin, Zarządzanie projektami w procesie ewolucji struktur organizacyjnych przedsiębiorstw.
  - Poznań : UE, 2010.

- Haniewicz Konstanty, Web Service Representation and Retrieval Designed for Service Oriented
  Enterprises. - Poznań : UE, 2013.

- Hauke-Lopes Aleksandra, Rola transferu wiedzy w procesie wejścia przedsiębiorstwa na rynek
  zagraniczny - podejście sieciowe. - Poznań : UE, 2010.

- Herkt-Rynarzewska Monika, Proces kształtowania i wdrażania polityki europejskiej w miastach.
  - Poznań : UE, 2009.

- Herman Sergiusz, Specyfika branżowa oraz efektywność funkcjonowania spółek akcyjnych w Polsce
  a prognozowanie ich upadłości. - Poznań : UE, 2016. *

- Hęćka Aleksandra, Ubezpieczeniowe metody finansowania realizacji ryzyka środowiskowego
  przedsiębiorstw w Polsce (Insurance methods of financing realization of enterprises’ environmental risk in
  Poland). - Poznań : UE, 2018. *

- Hofman Radosław, Behavioral Products Quality Assessment Model on the Software Market
  (Model behawioralny oceny jakości produktów na rynku oprogramowania). - Poznań : UE, 2011.

- Huderek-Glapska Sonia, Wpływ portu lotniczego na rozwój gospodarki regionu. - Poznań : UE, 2011.

- Igliński Hubert, Ograniczanie poziomu kongestii transportowej a zrównoważony rozwój miast.
  - Poznań : UE, 2009.

- Iwański Rafał, Rozwój opieki długoterminowej nad osobami starszymi w województwie
  zachodniopomorskim. - Poznań : UE, 2015. *

- Jabłońska-Przywecka Katarzyna Anna, Uwarunkowania kształtowania się modeli biznesowych
  przedsiębiorstw na rynku energetyki wiatrowej w Polsce. - Poznań : UE, 2019. *

- Jancz Anna, Uwarunkowania rozwoju budownictwa mieszkaniowego dla seniorów w Polsce (The conditions
  of senior housing development in Poland). - Poznań : UE, 2019. *

- Janicki Marcin, Determinanty skuteczności modeli biznesu polskich klubów piłkarskich
  (The effectiveness determinants of the Polish football clubs' business models). - Poznań : UE, 2016. *

- Jankowiak-Kaczmarek Agnieszka, Znaczenie wartości dla klienta w wyborze dostawców w branży
  narzędziowej na rynkach międzynarodowych (The significance of value for the customer in selection of
  suppliers on the international tool market). - Poznań : UE, 2018. *

- Jankowska Barbara, Międzynarodowa konkurencyjność polskiej branży budowlanej. - Poznań : AE, 2003.

- Jankowski Michał, Efektywność techniczna banków spółdzielczych z siedzibą w województwie
  wielkopolskim w latach 2005-2012. - Poznań : UE, 2015. *

- Janowicz Joanna, Determinanty rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce w latach
  2007-2014 (Determinants of Corporate Social Responsibility Development in Poland in years 2007-2014).
  - Poznań : UE, 2016.

- Januszewski Piotr, Modelowanie symulacyjne logistyki zwrotnej opakowań jednostkowych w łańcuchu
  dostaw. - Poznań : UE, 2014.

- Jarzęcki Marek, Wykorzystanie teorii perspektywy w podejściu opcyjnym do finansowej oceny inwestycji
  przedsiębiorstw (The use of prospect theory in the option approach to the financial evaluation of corporate
  investments). - Poznań : UE, 2017.

- Jasiczak Jakub, Postawy konsumentów wobec nanotechnologii jako determinanta jej rozwoju
  rynkowego. - Poznań : UE, 2009.

- Jastrzębowski Artur, Zakres i znaczenie współcześnie identyfikowanych funkcji rachunkowości.
  - Poznań : UE, 2015.

- Jeżewski Robert, Pożyczki społecznościowe (social lending) na rynku polskim. - Poznań : UE, 2014. *

- Joachimiak-Lechman Katarzyna, Modyfikacja metodyki środowiskowej oceny cyklu życia na przykładzie
  małych i średnich przedsiębiorstw (The modification of the life cycle assessment methodology in
  the context of small and medium-sized enterprises). - Poznań : UE, 2016. *

- Jóźwiak Jacek Stanisław, Doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością w kształtowaniu potencjału
  konkurencyjnego przedsiębiorstw branży zbrojeniowej w Polsce (Improving the System of Quality
  Management in the development of the competitive potential of Polish armament companies). - Poznań :
  UE, 2016. *

- Jurczak Marcin, Integracja i konkurencja jako sposoby kształtowania publicznego transportu zbiorowego
  na przykładzie aglomeracji poznańskiej. - Poznań : UE, 2013.

- Jurek Bartosz, Endogeniczne czynniki wzrostu w wielosektorowych modelach dynamiki ekonomicznej.
  - Poznań : AE, 2008.

- Jurewicz Daniel, Zadłużenie gmin jako czynnik rozwoju lokalnego : (na przykładzie województwa
  kujawsko-pomorskiego w latach 2003-2013). - Poznań : UE, 2015. *

- Juś Krzysztof, Mikrobiologiczne metody ograniczania występowania grzybów i mykotoksyn fuzaryjnych
  w łańcuchu żywnościowym (Microbiological methods for reducing the fungi and Fusarium mycotoxins
  occurrence in food chain). - Poznań : UE, 2018.

- Kabaciński Bartosz, Determinanty przejęć na polskim rynku kapitałowym. Identyfikacja cech
  przejmowanych spółek (Determinants of acquisitions on the Polish capital market. Identification
  of the characteristics of the acquired companies). - Poznań : UE, 2016. *

- Kaczmarek Mikołaj, Wpływ produkcji energii ze źródeł odnawialnych na ład ekonomiczny i środowiskowy
  (The impact of energy production from renewable sources on economic and environmental sustainability).
  - Poznań : UE, 2017. *

- Kaczmarek Monika, Selection of Semantic Web Services for Business Processes. - Poznań : UE, 2009.

- Kaczyńska Aneta, Efektywność wydatków budżetowych gmin na oświatę i wychowanie oraz jej
  determinanty. - Poznań : UE, 2016. *

- Kagan Dinah, The Influence of Europeanization Policies on Equity in Scandinavian Higher Education: The
  Case of Immigrant Participation Trends in Denmark, Sweden and Norway (Wpływ polityki europeizacji na
  równość szans w skandynawskim szkolnictwie wyższym na przykładzie trendów partycypacji imigrantów
  w Danii, Szwecji i Norwegii). - Poznań : UE, 2018. *

- Kaganov Vitaly, A unified capital asset pricing model (Ujednolicony model wyceny aktywów kapitalowyh).
  - Poznań : UE, 2018.

- Kalak Tomasz, Wpływ właściwości powierzchniowych roztworów proszków do prania na ich zdolności
  piorące. - Poznań : UE, 2012.

- Kałuzińska Violetta, Przejrzystość polityki pieniężnej wybranych banków centralnych. - Poznań : UE,
  2012.

- Kampioni-Zawadka Monika, Uwarunkowania i efekty kształtowania wizerunku pracodawcy
  (Determinants and effects of employer branding). - Poznań : UE, 2016. *

- Kania Aleksandra, Rola klastrów innowacyjnych w budowaniu konkurencyjności regionu na przykładzie
  kraju związkowego Badenia-Wirtembergia oraz województwa wielkopolskiego (Role of innovative clusters
  in building regional competitiveness based on the example of Baden-Württemberg and Greater Poland
  voivodeship). - Poznań : UE, 2017.

- Kaps Renata, Comparative environmental evaluation of plastic waste managment at national level on
  example of Polisch and Austrian systems. - Poznań : UE, 2009.

- Kauffmann David, Between communication and collaboration in virtual teams : the mediating effect
  of interpersonal trust. - Poznań : UE, 2015.

- Kawa Arkadiusz, Zastosowanie technologii agentowej w konfigurowaniu łańcucha dostaw.
  - Poznań : UE, 2009.

- Kawacki Marek, Ujawnianie informacji niefinansowych w raportach rocznych spółek (Disclosure of
  non-financial information in annual reports of companies). - Poznań : UE, 2018.

- Kawecki Tomasz, Metodyka integracji technologii semantycznych wspomagająca realizację procesów
  traceability (Integration methodology of semantic technologies supporting traceability processes).
  - Poznań : UE, 2017.

- Kay Dorit, The Relationship between Communication in an Executive Coaching Process and Individual
  Performance at Work. - Poznań : UE, 2018. *

- Kaźmierczak Zuzanna, Aktywność oświatowa gmin wiejskich a rozwój lokalny : (na przykładzie
  Wielkopolski w latach 2004-2010). - Poznań : UE, 2014.

- Khrais Laith Talal, Technology Acceptance Factors Determining Online Banking in a Developing Economy.
  The Case of Jordan. - Poznań : UE, 2016. *

- Kiełpiński Przemysław, Zarządzanie wartością klienta w działalności przedsiębiorstwa leasingowego.
  - Poznań : UE, 2012.

- Kiewlicz Justyna, Długołańcuchowe estry kwasów fenolowych jako wielofunkcyjne składniki kształtujące
  jakość wyrobów kosmetycznych. - Poznań : UE, 2013.

- Kilian-Kowerko Katarzyna, Bariery transferu technologii i komercjalizacji wyników prac badawczych
  prowadzonych w polskich uczelniach. - Poznań : UE, 2015. *

- Klimaszewska Emilia, Kształtowanie i ocena jakości preparatów do czyszczenia z udziałem surowców
  wtórnych. - Poznań : UE, 2011.

- Klus Sylwia, Budowanie przewagi konkurencyjnej przez oddziały banków w obszarze bankowości
  detalicznej (analiza wybranych oddziałów w aglomeracji poznańskiej). - Poznań : UE, 2014. *

- Kłopotek Anna, Ocena możliwości adsorpcji metali ciężkich przez popioły powstałe ze spalania osadów
  ściekowych. - Poznań : UE, 2015. *

- Knefel Monika, Inteligentna specjalizacja w turystyce jako narzędzie rozwoju regionalnego (Smart
  specialisation in tourism as a tool of regional development). - Poznań : UE, 2018. *

- Kolanowski Aleksander, Wpływ logistyki międzynarodowej na produkcję i dystrybucję biokomponentów
  w Polsce (The influance of international logistics on the production and distribution of biocomponents in
  Poland). - Poznań : UE, 2017. *

- Kołodziejczyk Hanna, Efekty działań wybranych banków centralnych na kształtowanie się kursów walut
  Polski, Czech i Węgier. - Poznań : UE, 2016. *

- Konecka Sylwia, Ryzyko zakłóceń w zarządzaniu łańcuchami dostaw. - Poznań : UE, 2015.

- Kosiór Małgorzata, Wyznaczniki innowacji opakowaniowych w segmencie leków OTC (Determinants of
  packaging innovation in segments of OTC medicines). - Poznań : UE, 2017. *

- Kosmalski Roman, Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce w świetle metody DEA.
  - Poznań : UE, 2011.

- Kostrzewa Tomasz, Model skonsolidowanego sprawozdania finansowego sektora finansów publicznych w
  Polsce. - Poznań : UE, 2009.

- Koszel Maciej, Koopetycja w zrównoważonym rozwoju obszarów metropolitalnych w Polsce (Coopetition
  in sustainable development of metropolitan areas in Poland). - Poznań : UE, 2016. *

- Kowalczyk Anna, Ocena implementacji i skuteczności metod zarządzania jakością w opinii dostawców
  branży motoryzacyjnej. - Poznań : UE, 2012.

- Kowalczyk Barbara, Wpływ relacji z użytkownikami na innowacyjność przedsiębiorstw hotelarskich
  (The influence of relationship with the users on innovativeness of hotel companies). - Poznań : UE, 2017.

- Kowalska Joanna, Implikacje ujmowania instrumentów pochodnych według niemieckich i
  międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. - Poznań : AE, 2008.

- Koziorowska Karolina, Warunkowa wartość zagrożona jako narzędzie do zarządzania ryzykiem inwestycji.
  - Poznań : UE, 2009.

- Krajewska Agnieszka, Skuteczność gospodarowania odpadami opakowaniowymi w krajach Unii
  Europejskiej (The effectiveness of packaging waste management in the EU countries). - Poznań : UE,
  2016. *

- Krawiec Alexandra E., Determinants of Women’s Representation in Executive Positions in Science- and
  Education-oriented Organisations (Determinanty reprezentacji kobiet na stanowiskach kierowniczych
  w organizacjach zorientowanych na naukę i edukację). - Poznań : UE, 2018. *

- Krawiec Jacek, Wpływ ryzyka kredytowego na stopy zwrotu z akcji i ich zmienność na przykładzie spółek z
  sektora MŚP notowanych na NewConnect i GPW w latach 2007 - 2017 (Impact of credit risk on the rates of
  return and their volatility on the example of companies from SME sector listed on NewConnect and the WSE
  in 2007 - 2017). - Poznań : UE, 2018.

- Król Urszula, Rola podatków i opłat publicznych w polityce ekologicznej Polski. - Poznań : UE, 2016. *

- Kryszak Łukasz, Determinanty dochodów rolniczych w regionach Unii Europejskiej po 2003 roku (The
  determinants of agricultural incomes in European Union regions after 2003). - Poznań : UE, 2020. *

- Krzepkowska Marta, Controlling jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w warunkach
  globalizacji gospodarki. - Poznań : AE, 2008.

- Kubacka Hanna, Zarządzanie przepływem partii produktowych w rurociągach transgranicznych.
  Modelowanie sprawnego działania. - Poznań : UE, 2014.

- Kuberska Ewelina, Wycena kosztów społecznych przedsiębiorstwa wydobywczego (An evaluation of
  external costs resulting from mining activities). - Poznań : UE, 2017. *

- Kukowska Katarzyna, Ekonomiczno-społeczne aspekty rozwoju przedsiębiorczości w rejonie
  częstochowskim. - Poznań : UE, 2010.

- Kukułka Agnieszka, Ekonomiczne skutki katastrof naturalnych w krajach rozwijających się na przykładzie
  Indonezji. - Poznań : UE, 2015.

- Kursa Krystian, Efektywność audytu wewnętrznego w wojskowych oddziałach gospodarczych
  w województwie zachodniopomorskim. - Poznań : UE, 2018. *

- Kuźmar Sławomir, Stan i determinanty efektywnego gospodarowania zasobami pracy w regionie (na
  przykładzie województwa wielkopolskiego w latach 1995-2013). - Poznań : UE, 2016. *

- Kwaśniewska Dobrawa, Właściwości nowych sulfobetain i możliwości ich zastosowania. - Poznań : UE,
  2014.

- Kwiecińska Karolina, Wycena i prezentacja kapitału intelektualnego w sprawozdaniu finansowym.
  - Poznań : UE, 2015. *

- Lach Bartłomiej, Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw w Polsce z wykorzystaniem metod łączenia
  i selekcji klasyfikatorów. - Poznań : UE, 2020.

- Laniado Eli, The role of organization culture, motivation and trust as determinants of employee
  engagement in a multinational manufacturing enterprise (Rola kultury organizacyjnej, motywacji i zaufania
  jako determinant zaangażowania pracowników w międzynarodowym przedsiębiorstwie produkcyjnym).
  - Poznań : UE, 2020. *

- Leończuk Dorota, Konstrukty oceny wydajności adaptacyjnego łańcucha dostaw (Evaluation constructs of
  the adaptive supply chain performance). - Poznań : UE, 2018. *

- Leszczyński Marcin, Międzynarodowe public relations jako narzędzie konkurencyjności gospodarki
  na przykładzie Polski. - Poznań : UE, 2018.

- Leśniewski Leszek, Gospodarki Danii, Finlandii i Szwecji wobec globalnego kryzysu finansowego (The
  economies of Denmark, Finland and Sweden in view of the global financial crisis). - Poznań : UE, 2018. *

- Lewandowicz Jacek, Charakterystyka właściwości fizykochemicznych i ocena możliwości wykorzystania
  skrobi woskowych (Physicochemical characteristics and evaluation of applicability of waxy starches).
  - Poznań : UE, 2017.

- Lewandowska Kamila, Współpraca kultury i biznesu na rynku polskim i europejskim. - Poznań : UE,
  2013.

- Lewandowska-Bratek Justyna, Zarządzanie wolontariuszami w organizacjach świadczących usługi
  społeczne na przykładzie fundacji i stowarzyszeń w Polsce (Management of volunteers in organizations
  offering welfare services on the example of foundations and associations in Poland). - Poznań : UE, 2017.

- Lewańska Elżbieta Maria, Zastosowanie technologii semantycznych w analizie otoczenia podmiotu
  gospodarczego (Semantic technologies for business entity environment analysis). - Poznań : UE, 2016. *

- Lewicki Marcin, Instrumenty tworzenia wartości dla klienta w handlu elektronicznym. - Poznań : UE,
  2012.

- Lewoniewski Włodzimierz, Metoda porównywania i wzbogacania informacji w wielojęzycznych serwisach
  wiki na podstawie analizy ich jakości (The method of comparing and enriching information in multilingual
  wikis based on the analysis of their quality). - Poznań : UE, 2018.

- Lichacy Jarosław, Funkcja gospodarcza turystyki w działalności samorządu terytorialnego i organizacji
  turystycznych w Polsce (na przykładzie Pomorza) (The economic function of tourism in the activity of local
  government and tourist organizations in Poland (on the example of Pomerania)). - Poznań : UE, 2017. *

- Lubiatowska-Krysiak Eliza, Determinanty wytwarzania i spożycia produktów zmodyfikowanych
  genetycznie (żywność i pasze) w Polsce. - Poznań : AE, 2008.

- Łęt Blanka, Ekonometryczne modelowanie czynników ryzyka na rynku surowców energetycznych.
  - Poznań : UE, 2012.

- Łobza Maciej, Efektywność inwestycji odpowiedzialnych społecznie na przykładzie wybranych indeksów
  giełdowych. - Poznań : UE, 2018.

- Łuczak Krzysztof, Wycena przedsiębiorstw typu start-up (Start-up valuation). - Poznań : UE, 2018.

- Łuczak Paweł, Uwarunkowania opieki długoterminowej nad osobami starszymi w Polsce i Republice
  Czeskiej. - Poznań : UE, 2014. *

- Łukowski Michał, Wycena opcji menedżerskich w warunkach niezupełności rynku z uwzględnieniem
  wskaźnika odejść. - Poznań : UE, 2013.

- Łuniewski Stanisław, Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania likwidacji azbestu i wyrobów azbestowych
  w gminach wiejskich województwa podlaskiego (Economic and social conditions for asbest liquidation and
  on asbestos-based products in rural communities of the Podlaskie Voivodeship). - Poznań : UE, 2018. *

- Łużna Aleksandra, Marka jako czynnik konkurencyjności nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych.
  - Poznań : UE, 2013. *

- Macuda Małgorzata, Rachunek wyników szpitala z wykorzystaniem jednorodnych grup pacjentów.
  - Poznań : UE, 2013.

- Majchrzak Adam, Ewolucja wspólnej polityki rolnej a zmiany zasobów i struktury ziemi rolniczej
  w państwach Unii Europejskiej. - Poznań : UE, 2014.

- Majewska Justyna, Samorząd terytorialny w kształtowaniu funkcji turystycznej gminy.
  - Poznań : AE, 2008.

- Malinowska Paulina, Aktywność przeciwutleniająca ekstraktów roślinnych stosowanych w emulsjach
  kosmetycznych. - Poznań : UE, 2009.

- Małysa Anna, Wpływ estrów metylowych kwasów tłuszczowych otrzymywanych z olejów roślinnych
  na jakość biopaliw i produktów chemii gospodarczej. - Poznań : UE, 2010.

- Małyszko Jacek, Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów
  i usług. - Poznań : UE, 2015.

- Mamrot Szymon, Zastosowanie modelowania i symulacji procesowych na etapie stanowienia prawa
  gospodarczego do predykcyjnej oceny kosztów obciążeń administracyjnych przedsiębiorstw (Application of
  process modelling and simulation in the course of business law-making to predictively evaluate
  administrative burdens of enterprises). - Poznań : UE, 2018. *

- Manor Moshe, Efficient Investment Strategies in Defined Contribution Pension Plans in Israel (Efektywne
  strategie inwestycyjne w planach emerytalnych ze zdefiniowaną składką w Izraelu). - Poznań : UE, 2019.

- Marbach Ofer, Effectiveness of special education schools in Israel. - Poznań : UE, 2018. *

- Marchwińska Katarzyna, Projektowanie dodatków paszowych z wykorzystaniem bakterii fermentacji
  mlekowej (Designing of lactic acid bacteria feed additives). - Poznań : UE, 2016.

- Marcinkowski Bartosz, Zarządzanie ryzykiem w procesie kooperacji przedsiębiorstw (Risk management in
  the process of enterprise cooperation). - Poznań : UE, 2017. *

- Marczuk Marcin, Ocena efektywności zastosowania internetu w działalności gospodarczej.
  - Poznań : UE, 2011.

- Margalit Moshe, The impact of founders' military background on organisational culture.
  - Poznań : UE, 2019.

- Matuszak Leszek, Walidacja metody analitycznej jako aspekt zapewnienia bezpieczeństwa żywności.
  - Poznań : UE, 2012.

- Matuszak Łukasz, Wycena a wiarygodność i porównywalność sprawozdania finansowego. - Poznań : UE,
  2012.

- Matuszewska Anna, Możliwości wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego w komunikacji
  miejskiej w Polsce. - Poznań : UE, 2011.

- Matysek-Jędrych Anna, Uwarunkowania stabilizowania systemu finansowego przez bank centralny.
  - Poznań : AE, 2008.

- Mazurczak Anna, Znaczenie funduszy nieruchomości typu Real Investment Trust (REITs) w rozwoju
  rynku nieruchomości w Polsce. - Poznań : UE, 2011.

- Mazurkiewicz Bartosz, Wpływ immersji na odbiór komunikatów marketingowych lokowanych w grach
  komputerowych (Influence of immersion on the reception of marketing messages placed in computer
  games). - Poznań : UE, 2016.

- Mazurowska Marta, Determinanty stosowania rachunkowości zabezpieczeń przez przedsiębiorstwa
  niefinansowe (Determinants of hedge accounting usage for non-financial corporations). - Poznań : UE,
  2016. *

- Mendel Jacob, The Economic Perspective on Smart Grid Cyber Security (Bezpieczeństwo Inteligentnych
  Sieci Energetycznych z perspektywy ekonomicznej). - Poznań : UE, 2018. *

- Metelski Adam, Aktywność fizyczna jako czynnik sukcesu zawodowego (Physical activity as a factor of
  career success). - Poznań : UE, 2018. *

- Michalak Sylwia, Zachowania konkurencyjne przedsiębiorstw na rynku kawy w Polsce.
  - Poznań : UE, 2010.

- Michalak Szymon, Preferencje wielkopolskich studentów w zakresie uczestnictwa w sporcie i rekreacji
  ruchowej. - Poznań : UE, 2015. *

- Michalski Andrzej, Determinanty uczestnictwa pracowników i pracodawców w programie emerytalnym.
  - Poznań : AE, 2008.

- Michocka Katarzyna, Otrzymywanie i właściwości użytkowe nowych surfaktantów z ugrupowaniem
  cukrowym. - Poznań : UE, 2012.

- Mielczarek Mikołaj, Antykryzysowa polityka podatkowa wybranych państw Unii Europejskiej po 2007 roku. - Poznań : UE, 2018.

- Mikołajczak Paweł, Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rozwój małych i średnich
  przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim. - Poznań : UE, 2009.

- Mikołajewicz Grzegorz, Siła fundamentalna przedsiębiorstwa i czynniki ją kształtujące. Ujęcie modelowe.
  - Poznań : UE, 2010.

- Mizgajski Jan, Zmiany struktury gospodarczej jako czynnik determinujący jakość środowiska na przykładzie
  emisji CO2 w Polsce. - Poznań : UE, 2014.

- Młody Michał, Uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej
  w Ameryce Łacińskiej w latach 1992-2012. - Poznań : UE, 2014.

- Mozalewski Marek, Organizacyjne determinanty innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw
  w polskim przemyśle maszynowym (Organizational determinants of innovativeness of Small and
  Medium-sized Entreprises in Polish machinery industry). - Poznań : UE, 2016.*

- Mroczek Katarzyna Dagmara, Koszty transakcyjne jako determinanta wyboru formy wejścia na rynki
  zagraniczne. - Poznań : UE, 2013.

- Mroczek Lidia, Determinanty odejść pracowników wiedzy z organizacji działających w sektorze
  nowoczesnych usług biznesowych w Polsce (Determinants of knowledge workers' turnover from
  organizations operating in business services sector in Poland). - Poznań : UE, 2019.*

- Mrozińska Agnieszka, Luka złożoności społeczno-gospodarczych w układzie regionalnym Polski :
  Socioeconomic complexity gap of Polish regions. - Poznań : UE, 2014.

- Mróz Cezary, Wykorzystanie opcji rzeczywistych w podejmowaniu decyzji dotyczących likwidacji zakładów
  górniczych. - Poznań : UE, 2015.

- Muradin Magdalena, Ekologiczne i ekonomiczne determinanty funkcjonowania biogazowni rolniczych
  (Ecological and economics determinants of operating rural biogas plants). - Poznań : UE, 2018.*

- Murkowski Radosław, Potencjał życiowy ludności państw Unii Europejskiej w latach 1995-2009.
  - Poznań : UE, 2013.

- Muzolf-Panek Małgorzata, Aktywność przeciwutleniająca i proutleniająca katechin występujących
  w herbacie zielonej. - Poznań : UE, 2009.

- Narojczyk Sebastian, Zarządzanie kompetencjami przedsiębiorstw w procesie kształtowania ich
  konkurencyjności (Management of enterprise competencies in the process of their competitiveness
  development). - Poznań : UE, 2018.*

- Naskręcka Monika, Równowaga i stabilność gospodarki konkurencyjnej z zapasami. - Poznań : UE, 2015.*

- Nowacki Filip, Wpływ przedsiębiorczości międzynarodowej opartej na współpracy na kształtowanie
  konkurencyjności przedsiębiorstwa (The influence of international entrepreneurship based on collaboration
  on the development of company`s competitiveness). - Poznań : UE, 2017.

- Nowak Hanna, Determinanty przetrwania nowo tworzonych przedsiębiorstw w województwie
  wielkopolskim - podejście instytucjonalne. - Poznań : UE, 2013.

- Nowak Liliana Gabriela, Zatrudnienie i wynagradzanie pracowników polskiego przemysłu maszynowego w
  warunkach przekształceń własnościowych (w latach 1990 - 2003). - Poznań : UE, 2009.

- Nowak Piotr, Nowy paradygmat rozwoju regionalnego na przykładzie wybranych regionów
  Europy Zachodniej. - Poznań : UE, 2011.

- Nowak Sylwia, Zastosowanie Kalanchoe daigremontiana (żyworódki pierzastej) w produktach
  kosmetycznych (Application of Kalanchoe daigremontiana in cosmetic products). - Poznań : UE, 2018.*

- Nowakowska Katarzyna, Inwestycje budownictwa mieszkaniowego a kształtowanie miasta zwartego
  (Housing Investments and shaping a compact city). - Poznań : UE, 2020.

- Nowicki Jarosław, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w sytuacji braku rozdziału funkcji zarządczych
  od właścicielskich. - Poznań : UE, 2010.

- Obrzeżgiewicz Dawid, Wycena roślinnych aktywów biologicznych z uwzględnieniem ryzyka prowadzenia
  działalności rolnej (Valuation of plant biological assets including risk of agricultural activity). - Poznań : UE,
  2017.

- Ogrodnik Kamil, Opcje walutowe i kontrakty forward a ryzyko upadłości przedsiębiorstw (Currency options
  and forward contracts and the risk of bankruptcy of enterprises). - Poznań : UE, 2017. *

- Okoń Szymon, Wymogi adekwatności kapitałowej a bezpieczeństwo i efektywność domu maklerskiego.
  - Poznań : UE, 2014.

- Olejniczak Tomasz, Innowacja produktowa jako determinanta zachowań konsumentów na rynku
  żywności wygodnej. - Poznań : UE, 2009.

- Olsza Paweł, Ewolucja metod konstrukcji krzywej terminowej stóp procentowych po kryzysie płynności
  rynku międzybankowego w latach 2007-2009. - Poznań : UE, 2014.

- Olszewska Monika, Wartości menadżerów jako determinanta działań pozaekonomicznych
  w przedsiębiorstwach branży budowlanej. - Poznań : UE, 2014.

- Olszewski Marcin, Zarządzanie wiedzą w procesie konkurowania przez jakość na rynku hotelarskim.
  - Poznań : UE, 2011.

- Osińska Monika, Pomiar i ocena efektywności wykorzystania kapitału intelektualnego województw
  w Polsce. - Poznań : UE, 2014.

- Osuch Justyna, Determinanty zachowań konsumentów produktów kosmetycznych na rynku polskim.
  - Poznań : UE, 2009.

- Palczewska Olga, Podatek od wartości dodanej jako źródło dochodów publicznych Japonii.
  - Poznań : UE, 2018. *

- Parol Jarosław, Czynniki kształtujące skład kwasów tłuszczowych i wybranych ksenobiotyków w tłuszczu
  mięsa ryb słodkowodnych. - Poznań : UE, 2010.

- Paul Hubert, Modele biznesu i sprawność wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolnych. - Poznań : UE,
  2014.

- Pawlak Agnieszka, Determinanty intencji przedsiębiorczych młodzieży – studium porównawcze Polski
  i Finlandii (Determinants of entrepreneurial intentions of young people – a comparative study of Poland and
  Finland). - Poznań : UE, 2018.

- Pawlicka Kinga, Ekonomiczna ocena atrakcyjności architektonicznej w tworzeniu wartości dodanej
  dla miasta (Economic evaluation of architectural attractiveness in creation of added value for the city).
  - Poznań : UE, 2016. *

- Pawłowski Tomasz, Absorpcja innowacji a strategie rozwoju wielkopowierzchniowych sklepów
  specjalistycznych (The absorption of innovation and development strategies of large specialized stores).
  - Poznań : UE, 2018.

- Perkowski Bartosz, Modelowanie siły powiązań pomiędzy jednostkami w telekomunikacji sieci
  społecznej(Modelling the strength of the relations between telecommunication social network identities).
  - Poznań : UE, 2016. *

- Perska Anita, Czynniki kształtujące międzysamorządową współpracę samorządów gminnych w Polsce
  (Factors of intermunicipial cooperation of local governments in Poland). - Poznań : UE, 2016. *

- Pestka Paula, Analiza i hierarchizacja kryteriów wyboru obiektów day spa w opinii konsumentów
  i pracowników (Analysis and hierarchization of criteria for the selection of day spa establishments as seen by
  consumers and staff members). - Poznań : UE, 2018. *

- Piasecki Przemysław, Segmentacja zatrudnienia w bankach spółdzielczych w Polsce
  (Workforce segmentation in co-operative banks in Poland). - Poznań : UE, 2016. *

- Piechota Natalia, Rola convention bureau w kształtowaniu konkurencyjności miasta (The role of
  convention bureau in enhancing city competitiveness). - Poznań : UE, 2017.

- Piechowiak Katarzyna Anna, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako
  instytucje finansujące ochronę środowiska przyrodniczego w Polsce. - Poznań : UE, 2017. *

- Pierański Bartłomiej, Wpływ postrzeganej jakości usługi handlowej na konkurencyjność przedsiębiorstwa
  handlowego. - Poznań : UE, 2009.

- Pietraszewski Piotr, Kierunki rozszerzenia możliwości eksplanacyjnych neoklasycznego modelu wzrostu
  gospodarczego. - Poznań : UE, 2009.

- Pietrulewicz Teresa Maria, Kreowanie wizerunku szkoły ponadgimnazjalnej na rynku usług edukacyjnych.
  - Poznań : UE, 2015. *

- Pinczyński Marcin, Modelowanie struktury rynku energii w Polsce z uwzględnieniem odnawialnych źródeł
  energii (Modeling the energy market structure in Poland, including renewable energy sources). - Poznań :
  UE, 2015. *

- Piotrowski Szymon, Venture capital jako forma finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w polityce
  wspierania innowacji Unii Europejskiej. - Poznań : UE, 2011.

- Pisula Ewa, Uwarunkowania skuteczności geocachingu w komunikacji marketingowej regionu (The
  determinants of the effectiveness of geocaching in a region's marketing communication). - Poznań :
  UE, 2021. *

- Płuciennik Piotr, Badanie finansowych szeregów czasowych za pomocą modeli z czasem ciągłym.
  - Poznań : AE, 2008.

- Polerowicz Danuta, Udział w targach jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw produkujących płytki
  ceramiczne. - Poznań : UE, 2009.

- Polus Dariusz Stanisław, Determinanty i metody pomiaru jakości usług edukacyjnych (Determinants and
  methods of measurement of qualites of educational services). - Poznań : UE, 2016. *

- Pomian Ewelina, Czynniki różnicujące pozycję i relacje podmiotów w branży lotniczej w Polsce (Factors
  that differentiate position and inter-organizational relationships of companies in an aerospace industry in
  Poland). - Poznań : UE, 2018. *

- Poniewierski Aleksander, Metoda oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem systemów
  informatycznych dla potrzeb ubezpieczenia. - Poznań : AE, 2008.

- Popek Magdalena, Uwarunkowania preferencji studentów miasta Poznania wobec ich karier zawodowych
  i życia rodzinnego. - Poznań : UE, 2019. *

- Postrach Michał, Podejście sektorowe we współpracy rozwojowej Holandii w latach 1998 - 2012
  (The sector-wide approach in the Dutch development cooperation in 1998 - 2012). - Poznań : UE, 2016.

- Przybyła, Jarosław, Rola usług telefonii komórkowej w komunikacji marketingowej (Role of mobile
  services in marketing communications). - Poznań : UE, 2015.

- Przybyła Magdalena, Instrumenty zarządzania w praktyce przedsiębiorstw rodzinnych. - Poznań : UE,
  2015. *

- Przydróżny Filip, Komunikacja zakładu ubezpieczeń z otoczeniem. - Poznań : UE, 2014.

- Pukalak Dariusz, Międzynarodowa konkurencyjność polskiej branży biopaliw stałych. - Poznań : AE, 2008.

- Purczyński Michał, Optymalizacja polityki cenowej przedsiębiorstwa branży piwowarskiej. - Poznań : UE,
  2012.

- Puziak Marcin, Konwergencja gospodarcza w wybranych krajach Unii Europejskiej. Ujęcie sektorowe.
  - Poznań : UE, 2009.

- Rabczun Aleksandra Anna, Pomoc rozwojowa Wielkiej Brytanii dla krajów rozwijających się (British
  official development assistance given to developing countries). - Poznań : UE, 2020.

- Raciborski Michał, Ocena konsekwencji transakcji przejęć na rynku farmaceutycznym z perspektywy
  podmiotów przejmujących (Evaluation of takeovers‘ impact on the pharmaceutical market from
  the perspective of acquiring companies). - Poznań : UE, 2017. *

- Rajkiewicz Ewa, Wpływ cech fizykochemicznych wody na jakość roztwarzanych produktów spożywczych
  w proszku. - Poznań : UE, 2008.

- Rak-Miąsik Patrycjusz, Relacje kierownictwa przedsiębiorstw z zakładowymi organizacjami związkowymi.
  - Poznań : UE, 2017. *

- Rataj Zuzanna, Społeczne budownictwo mieszkaniowe i jego rola w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych
  niezamożnych gospodarstw domowych w Polsce. - Poznań : UE, 2015. *

- Ratajczak Piotr, Analiza tworzenia wartości przedsiębiorstwa przez działalność społecznie odpowiedzialną
  (Analysis of a company’s value creation through socially responsible activities). - Poznań : UE, 2017. *

- Ratajczak-Mrozek Milena, Sieci biznesowe w procesie kształtowania przewagi konkurencyjnej
  przedsiębiorstw zaawansowanych technologii na rynkach zagranicznych. - Poznań : UE, 2008.

- Rącka Izabela, Czynniki różnicujące lokalne rynki nieruchomości (Factors differentiating local real estate
  markets). - Poznań : UE, 2016. *

- Reuveni Saada, The role of food schemes in tackling hunger in developing countries. - Poznań : UE, 2019.

- Rodewald Dorota, Ocena trwałości mikrobiologicznej preparatów kosmetycznych w opakowaniach
  polimerowych modyfikowanych nanosrebrem. - Poznań : UE, 2013.

- Rogaczewski Robert, Determinanty umiędzynarodowienia logistyki w XXI wieku (Determinants of logistics
  internationalization in the XXI century). - Poznań : UE, 2014.

- Rogala Anna, Deteminanty skuteczności komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie. - Poznań : UE,
  2013.

- Rogala Krzysztof, Uwarunkowania przedsiębiorczości w obszarze mikroprzedsiębiorstw na przykładzie
  miasta Leszno. - Poznań : UE, 2011.

- Rosiek Ireneusz Łukasz, Rola kontroli zarządczej w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego
  - analiza na przykładzie gmin województwa kujawsko-pomorskiego (The role of management control in
  managing local government units - the case of municipalities of Kuyavian-Pomeranian Voivodeship).
  - Poznań : UE, 2016.

- Roszak Joanna, Analiza działań marketingowych stosowanych na rynku usług prawnych (Analysis of
  marketing techniques applied in the legal services market). - Poznań : UE, 2017. *

- Roszka Wojciech, Statystyczna integracja danych w badaniach społeczno-ekonomicznych. - Poznań : UE,
  2013.

- Rozumek Paweł, Zastosowanie modelowania wysokości plonu w ubezpieczeniach indeksowych upraw
  w Polsce (Application of crop yield modelling in crop index insurance in Poland). - Poznań : UE, 2017. *

- Różańska Ewa, Rachunkowość w zarządzaniu projektami innowacyjnymi. - Poznań : UE, 2012.

- Rudawska Joanna, Orientacja przedsiębiorcza w kształtowaniu wyników przedsiębiorstw w parkach
  technologicznych w Polsce (Entrepreneurial Orientation in shaping of the performance of companies in
  technology parks in Poland). - Poznań : UE, 2018. *

- Ruta Agnieszka, Czynniki kształtujące decyzje zakupowe nabywców na rynku aparatów słuchowych
  w Polsce. - Poznań : UE, 2012.

- Rutkowska Aleksandra, Optymalizacja portfela papierów wartościowych w świetle teorii wiarygodności
  Liu. - Poznań : UE, 2014.

- Rutkowska-Krupka Mirosława, Czynniki rozwoju gospodarczego Piły w świetle przemian ustrojowych
  państwa. - Poznań : UE, 2010.

- Rybacki Marek, Zarządzanie zasobami niematerialnymi w przedsiębiorstwie międzynarodowym na
  przykładzie branży motoryzacyjnej (Management of intangible resources in international company on the
  example of the automotive industry). - Poznań : UE, 2018.

- Rybicka Iga, Witaminy z grupy B i składniki mineralne jako wyróżniki jakości zbożowej żywności
  bezglutenowej. - Poznań : UE, 2015. *

- Sawulski Jakub, Efektywność wydatków na badania i rozwój w Polsce na tle innych państw Unii
  Europejskiej. - Poznań : UE, 2017. *

- Schmidt Joanna, Zasoby ludzkie w rozwoju organizacji pozarządowych w gospodarce rynkowej w
  Polsce. - Poznań : UE, 2010.

- Sempruch Katarzyna, Marka w kształtowaniu zachowań nabywczych konsumentek odzieży segmentu
  fast fashion. - Poznań : UE, 2010.

- Shelest Olena, Ryzyko inwestowania w kapitał ludzki na przykładzie szkoleń pracowników w Wielkiej
  Brytanii (Risk of investments in human capital with regard to employees’ training in the United Kingdom).
  - Poznań : UE, 2016. *

- Shemesh Yaron, Determinants of executive compensation in public companies in Israel (Uwarunkowania
  wynagrodzeń kadry kierowniczej w spółkach publicznych w Izraelu). - Poznań : UE, 2020.

- Sialitskaya Yanina, "Klątwa bogactwa" a polityka gospodarcza państwa. - Poznań : UE, 2013.

- Sielicka Maria Magdalena, Ocena skuteczności dodatku substancji o właściwościach przeciwutleniających
  w przedłużeniu trwałości oleju lnianego tłoczonego na zimno. - Poznań : UE, 2014.

- Siemiatowski Fabian, Umiejętności kierowników determinujące skuteczność zarządzania projektami
  (Managerial skills determining the effectiveness of the Project Management). - Poznań : UE, 2020.

- Siennicka Magdalena, Instrumenty budowania lojalności klientów instytucjonalnych na przykładzie branży
  napojów alkoholowych w Polsce (Instruments building customer loyalty on the example of the alcoholic
  beverages industry in Poland). - Poznań : UE, 2017.

- Sigal Rivka, The Effect of Psychological Capital on Employment Oriented Behaviour of Israeli Arab women
  (Wpływ kapitału psychologicznego na zachowania nakierowane na znalezienie zatrudnienia wśród arabskich
  kobiet w Izraelu). - Poznań : UE, 2020.

- Signetzki Janusz, Relacje partnerskie z klientami a konkurencyjność przedsiębiorstw budowlanych
  w Polsce. - Poznań : UE, 2011.

- Sikora Tomasz, System emerytalny żołnierzy zawodowych a sytuacja rencistów i emerytów wojskowych
  na rynku pracy (na przykładzie Wielkopolski w latach 2003-2013). - Poznań : UE, 2015.

- Siński Wojciech, Ocena rozwoju gospodarczego na poziomie lokalnym na przykładzie gminy miejskiej
  Ustka (Evaluation of economic development at the local level based on example of municipal commune
  Ustka). - Poznań : UE, 2020.

- Siwek Joanna, Portfel aktywów finansowych z wartością bieżącą obarczoną ryzykiem nieprecyzyjności
  (Financial asset portfolio with present value burdened with imprecision risk). - Poznań : UE, 2017.

- Skikiewicz Robert, Jakość usług bankowych a konkurencyjność banków. - Poznań : UE, 2010.

- Skorb-Gała Alina, Organizacyjne uwarunkowania procesu kontroli kierowniczej w przedsiębiorstwie.
  - Poznań : UE, 2015. *

- Sławecki Bartosz, Rola kapitału społecznego w zatrudnieniu pracowników w mikroprzedsiębiorstwach
  województwa wielkopolskiego. - Poznań : UE, 2009.

- Smolińska Anna, Efektywność inwestowania w oczyszczalnie ścieków w Polsce
  a wykorzystanie zewnętrznych środków pomocowych. - Poznań : UE, 2011.

- Sobański Konrad, Uwarunkowania stabilności deficytu obrotów bieżących w wybranych Krajach Europy
  Środkowo-Wschodniej. - Poznań : UE, 2009.

- Sobczak Karolina, Effect of nominal convergence criteria on real side of economy in DSGE models.
  - Poznań : UE, Université de Rennes 1, 2013.

- Sobczak Karolina, Effect of nominal convergence criteria on the real side of the economy in DSGE
  models. - Poznań : Université de Rennes 1, UE, 2013.

- Sobczak Krystyna, Czynniki sukcesu małych i średnich przedsiębiorstw z kapitałem polskim i zagranicznym
  - analiza porównawcza. - Poznań : UE, 2014.

- Sokołowska-Więcek Joanna, Uwarunkowania skuteczności pracy kierownika w zarządzaniu
  międzynarodowymi projektami badań klinicznych. - Poznań : UE, 2014.

- Sokołowski Grzegorz, Zarządzanie procesem traceability w łańcuchu dostaw produktów żywnościowych
  (Management of traceability process in the food supply chain). - Poznań : UE, 2018.

- Soniewicki Marcin, Rola orientacji na wiedzę w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
  w procesie internacjonalizacji. - Poznań : UE, 2014.

- Spychalski Bartosz, Kształtowanie postawy projakościowej uczniów w Polsce i na świecie (Shaping the
  pro-quality attitude of school students in Poland and in the world). - Poznań : UE, 2019. *

- Spychała Joanna, Antycykliczna polityka fiskalna w Polsce w warunkach deficytu budżetowego. - Poznań :
  UE, 2016. *

- Stachowiak Magda, Działania komunikacyjne segmentu marek odzieżowych fast fashion w mediach
  społecznościowych w kształtowaniu zachowań nabywczych pokolenia Z (Communication activities of fast
  fashion clothing brands in social media in shaping purchasing behaviour of the Generation Z). - Poznań :
  UE, 2018. *

- Staniszewski Jakub, Wpływ struktur wytwórczych na zrównoważoną intensyfikację produkcji rolnej
  w krajach Unii Europejskiej po 2004 roku (Impact of the production structures on agriculture sustainable
  intensification in the European Union Member States after 2004). - Poznań : UE, 2018.

- Starosta Anna, Kultura organizacyjna w zarządzaniu antykryzysowym w przedsiębiorstwie. - Poznań : UE,
  2014.

- Stasch Bartosz, Ewolucja metod oceny ryzyka kredytowego inwestowania w skarbowe papiery dłużne
  w czasie globalnego kryzysu finansowego na przykładzie wybranych krajów europejskich (Evolution of
  government debt credit risk assessment methods against the backdrop of the global financial crisis
  using the example of selected European countries). - Poznań : UE, 2017.

- Stasiak Michał Dominik, Modelowanie kursu walutowego w reprezentacjach binarnych (Modelling of
  currency exchange in binary representations). - Poznań : UE, 2018. *

- Staszków Michał, Ocena efektywności działalności parków technologicznych w Polsce i na świecie
  (Effectiveness evaluation of technology parks in Poland and in the world). - Poznań : UE, 2015.

- Stefanide Katarzyna, Uwarunkowania stosowania koncepcji zarządzania kategorią w przedsiębiorstwie
  handlowym (Conditions of applying the category management concept in a retail trade company).
  - Poznań : UE, 2016. *

- Stereńczak Szymon, Premia z tytułu płynności akcji na polskim rynku kapitałowym (Stock liquidity
  premium on the Polish capital market). - Poznań : UE, 2018.

- Stokłosa Maciej, Strategie ekologiczne przedsiębiorstw w branży meblarskiej. - Poznań : UE, 2010.

- Stolarski Piotr, Metoda ekstrakcji modeli wyceny składki ubezpieczeniowej ze źródeł internetowych.
  - Poznań : UE, 2015.

- Stronka Waldemar, Optymalizacja kojarzenia w pary uczestników fazy pucharowej rozgrywek sportowych.
  - Poznań : UE, 2018.

- Strońska-Ziemann Joanna, Rozwój obszarów wiejskich w podregionie pilskim przed i po akcesji Polski
  do UE (1996-2010). - Poznań : UE, 2016.

- Strózik Tomasz, Uwarunkowania jakości życia młodzieży akademickiej. - Poznań : UE, 2009.

- Stróżyna Milena, Modelling of Risk and Reliability of Maritime Transport Services. - Poznań : UE, 2018. *

- Stróżyńska-Szajek Agnieszka, Wykorzystanie instrumentów pochodnych przez spółki publiczne (The use
  of derivatives by public companies). - Poznań : UE, 2017. *

- Stupałkowska Urszula, Źródła finansowania inwestycji lokalnych na przykładzie gmin województwa
  kujawsko-pomorskiego w latach 2004-2013. - Poznań : UE, 2016. *

- Subocz-Matuszewska Anna, Rozwój działalności Pionner Pekao Investment S.A. w Polsce.
  - Poznań : UE, 2010.

- Sulżycki Zbigniew, Uwarunkowania wyboru formy opodatkowania dochodu działalności mikro, małych
  i średnich przedsiębiorstw. - Poznań : UE, 2017. *

- Suszyńska Katarzyna, Doświadczenia społecznego budownictwa mieszkaniowego w Szwecji i możliwości
  ich wykorzystania w polskiej praktyce. - Poznań : UE, 2014.

- Szczepańska Marta, Przepływy pieniężne w rachunkowości w ujęciu sprawozdawczym i decyzyjnym.
  - Poznań : UE, 2014.

- Szczepińska Alicja, Warunki i mechanizm gospodarki miasta jako źródła przewagi efektywnościowej
  Leszna. - Poznań : UE, 2009.

- Szczepkowski Maciej, Przywileje fiskalne w specjalnych strefach ekonomicznych jako czynnik rozwoju
  gospodarczego (Fiscal incentives in special economic zones as a factor of economic development). - Poznań :
  UE, 2017. *

- Szczupak-Woźniczka Magdalena, Rola i miejsce etykietowania w obrocie mięsem. - Poznań : UE, 2011.

- Szeib Mariusz, Zachowania nabywców odzieży w sklepach typu Factory Outlet. - Poznań : UE, 2009.

- Szutowski Dawid, The impact of innovation on the market value of tourism enterprises (Wpływ
  innowacji na wartość rynkową przedsiębiorstw turystycznych). - Poznań : UE, 2016. *

- Szymankowska Agnieszka, Marketing personalny w zarządzaniu zasobami ludzkimi w handlu
  detalicznym. - Poznań : UE, 2009.

- Szymańska Dorota, Zachowania gospodarstw domowych na rynku artykułów dekoracyjnych stołu
  i czynniki je kształtujące (Household behaviour on table top products market and factors influencing it).
  - Poznań : UE, 2015. *

- Szymczak-Staniek Regina, Wycena aktywów kompetencyjnych i ich ujęcie w sprawozdaniu finansowym
  podmiotu społecznie odpowiedzialnego (Valuation of competence assets and their inclusion in the financial
  statements of a socially responsible entity). - Poznań : UE, 2018.

- Szymkowiak Andrzej, Uwarunkowania decyzji konsumentów korzystających z portali zakupów
  grupowych (Determinants of the consumers' decisions on group buying portals). - Poznań : UE, 2016. *

- Szymkowiak Marcin, Estymatory kalibracyjne w badaniu budżetów gospodarstw domowych.
  - Poznań : UE, 2009.

- Szyszka Beata, Skuteczność Systemu Ekozarządzania i Audytu EMAS w organizacjach na terenie Polski
  (The effectiveness of the Eco-Management and Audit Scheme EMAS in organizations on Polish territory).
  - Poznań : UE, 2016.

- Szyszka Jarosław, Zastosowanie ekonomicznej analizy prawa do badania efektywności regulacji z zakresu
  rachunkowości (Application of law and economics for researches in the field of accounting regulations
  effectiveness). - Poznań : UE, 2019.

- Ścigaj Mirela, Nakłady finansowe i struktura zatrudnienia personelu medycznego, jako determinanty
  kształtowania kultury bezpieczeństwa usług medycznych w oddziałach szpitalnych. - Poznań : UE, 2014.

- Śliwka Radosław, Modele zarządzania zapasami dla produktów o wykładniczym rozkładzie
  prawdopodobieństwa sprzedaży. - Poznań : UE, 2015. *

- Śmigla Marta, Ekonomiczne determinanty produkcji mleka w makroregionach Unii Europejskiej.
  - Poznań : UE, 2015.

- Tańska Ewa, Uwarunkowania skuteczności przywództwa w placówkach medycznych – analiza
  międzynarodowa (Determinants of the effectiveness of leadership in medical institutions: an international
  analysis). - Poznań : UE, 2020. *

- Tarnowska Magdalena, Organizacyjne uwarunkowania sprawności wdrażania systemu kompleksowego
  zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłowych. - Poznań : UE, 2009.

- Tichoniuk Mariusz, Konstrukcja i zastosowanie elektrochemicznego biosensora DNA do detekcji mikroflory
  patogennej w żywności. - Poznań : UE, 2010.

- Totleben Bartosz, Ekonomiczne i polityczne uwarunkowania upadłości państwa (Economic and political
  determinants of state failure). - Poznań : UE, 2017.

- Towarnicka Małgorzata, Wymagania dla opakowań gotowych na półkę (SRP - Shelf Ready Packaging)
  do towarów konsumpcyjnych szybko rotujących. - Poznań : UE, 2009.

- Tórz Anna, Ewaluacja skuteczności programów inkubacji przedsiębiorczości technologicznej w Polsce
  (Evaluation of the effectiveness of technology entrepreneurship incubation programmes in Poland).
  - Poznań : UE, 2018. *

- Trąpczyński Piotr, Determinants of foreign direct investment performance in the internationalisation
  process of Polish companies (Determinanty efektywności zagranicznych inwestycji bezpośrednich
  w procesie umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw). - Poznań : UE, 2014.

- Trojnarski Łukasz, Model wyceny kosztów i korzyści społecznych w ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych
  w warunkach polskich. - Poznań : UE, 2010.

- Trzebiński Artur Arkadiusz, Ekonomiczne determinanty stóp zwrotu publicznych funduszy
  nieruchomości. - Poznań : UE, 2014.

- Tunak Bartłomiej, Rola aliansów strategicznych w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw sektora
  usług logistycznych (The role of strategic alliances in developing the competitiveness of enterprises
  in the sector of logistics service). - Poznań : UE, 2016. *

- Tura Karolina, Prognozowanie inflacji przez wybrane banki centralne. - Poznań : UE, 2014.

- Urbaniak Michał, Optymalizacja czasowo-zasobowa projektów informatycznych (Time-resource
  optimization of software projects). - Poznań : UE, 2017. *

- Waitzman Rotem, Interpersonal Communication Skills in Religiously Diverse Teams. - Poznań : UE, 2018.

- Walczak Dariusz, Semantyczne porównywanie opisów projektów miejskich w budżetach partycypacyjnych
  (Semantic comparison of descriptions of urban projects in participatory budgeting). - Poznań : UE, 2019.

- Waligóra Anna, Uwarunkowania zróżnicowania typów przedsiębiorczości społecznej w Polsce
  (Determinants of diversity in social entrepreneurship types in Poland). - Poznań : UE, 2016.

- Warchlewska Anna, Wykluczenie finansowe jako wyzwanie dla sektora bankowego (na przykładzie
  aglomeracji poznańskiej). - Poznań : UE, 2015. *

- Wawrowski Łukasz, Estymacja pośrednia ubóstwa na poziomie regionalnym i lokalnym w Polsce (Indirect
  estimation of poverty at the regional and local level in Poland). - Poznań : UE, 2017. *

- Wawrowski Rafał, Raport właścicielski jako produkt rachunkowości samodzielnych publicznych zakładów
  opieki zdrowotnej (The ownership report as the product of accountancy of independent public health care
  institutions). - Poznań : UE, 2020. *

- Wawrzyszuk Jolanta, Rola najmu w zarządzaniu wielkopowierzchniowym obiektem handlowym.
  - Poznań : UE, 2009.

- Wąs Dariusz, Wykorzystanie społecznej odpowiedzialności biznesu w kształtowaniu strategicznej orientacji
  przedsiębiorstwa (The use of corporate social responsibility in shaping the strategic orientation of the
  enterprise). - Poznań : UE, 2017. *

- Weinert Adam, Zaawansowanie przedsiębiorstw w zakresie informacyjnego wspomagania wyborów
  strategicznych (The advancement of enterprises regarding information support in strategic choices).
  - Poznań : UE, 2018.

- Weinmann-Urbańska Magdalena, Zarządzanie personelem sprzedażowym w usługach premium sieci
  dealerskiej branży motoryzacyjnej (Sales personnel management in premium services of automotive
  dealership network). - Poznań : UE, 2018. *

- Wieczerzycki Marcin, Rola nowych mediów w kształtowaniu zachowań współczesnych konsumentów na
  rynku międzynarodowym (The role of new media in shaping contemporary consumer behavior on
  international market). - Poznań : UE, 2017.

- Wierzbińska Zofia, Zasady wyceny roślinnych produktów rolniczych i produkcji w toku a użyteczność
  sprawozdania finansowego (Valuation principles of plant agriculture produce and work-in-progress
  in relation to the usefulness of a financial). - Poznań : UE, 2016.

- Wierzbiński Marek, Prezentacja opcji menedżerskich w sprawozdaniu finansowym (Presentation of
  management stock options in the financial statement). - Poznań : UE, 2015.

- Więcek-Starczyńska Agata, Rozwój Afryki postbrytyjskiej i postfrancuskiej w latach 1960-2012
  w kontekście globalizacji. - Poznań : UE, 2015. *

- Więcław Tomasz, Determinanty rozwoju światowego rynku ropy naftowej. - Poznań : UE, 2009.

- Wilak Kamil, Estymacja bezrobocia pozornego i biernego z wykorzystaniem strukturalnych modeli szeregów
  czasowych (Estimation of apparent and inactive unemployment by structural time series models). - Poznań :
  UE, 2018. *

- Wilczyńska Barbara, Wpływ potencjału kooperencyjnego na rozwój przedsiębiorstw (The influence of
  coopetitive potential on enterprises’ development). - Poznań : UE, 2018.

- Wilczyński Rafał, Znaczenie struktury właścicielskiej dla efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw
  (The importance of ownership structure for the efficiency of enterprises). - Poznań : UE, 2016. *

- Wiszniowska-Wąs Wioletta, Skuteczność salfordzkiego modelu „Safer Food Better Business”
  w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności w mikro przedsiębiorstwach branży spożywczej (Effectiveness of
  the Salford Model "Safer Food Better Business" in ensuring food safety in micro- enterprises in the food
  industry). - Poznań : UE, 2017. *

- Wiśniewska Joanna, Nadzór nad przyrządami pomiarowymi w ochronie interesu publicznego
  i zapewnieniu bezpieczeństwa konsumentów. - Poznań : UE, 2015. *

- Wiśniewski Dariusz, Branżowe determinanty internacjonalizacji przedsiębiorstw na przykładzie polskiej
  branży meblarskiej (The industry determinants of internationalization on the example of the Polish furniture
  industry). - Poznań : UE, 2018.

- Wiśniewski Maciej, Zarządzanie ryzykiem prawnym w bankach działających w formie spółki akcyjnej.
  - Poznań : UE, 2018. *

- Wiśniewski Marcin, Ocena zdolności kredytowej gminy na podstawie wielowymiarowej analizy
  porównawczej. - Poznań : UE, 2009.

- Wiśniewski Marek, Uczenie ontologii z tekstu. - Poznań : UE, 2008.

- Wiśniewski Piotr, Ryzyko podatkowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. - Poznań : UE, 2009.

- Włodarska Katarzyna, Modelowanie jakości soków jabłkowych na podstawie badań fizykochemicznych,
  sensorycznych i konsumenckich (Modeling the quality of apple juices on the basis of physicochemical,
  sensory and consumer studies). - Poznań : UE, 2016. *

- Włosik Katarzyna, Własności i funkcjonowanie rynku kryptowalut (The Properties and the Functioning of
  the Cryptocurrency Market). - Poznań : UE, 2020. *

- Wojciechowska Aleksandra, Rachunek kosztów ochrony środowiska w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  produkcyjnym. - Poznań : UE, 2009.

- Wojdyła-Bednarczyk Magda, Wpływ funduszy Unii Europejskiej na gospodarkę województwa
  wielkopolskiego. - Poznań : UE, 2015.

- Wojtkowiak Marcin, Ochrona ubezpieczeniowa samorządu gminnego w Polsce. Determinanty i zakres.
  - Poznań : UE, 2014. *

- Wolniewicz Katarzyna, Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej.
  - Poznań : UE, 2014.

- Woźniak Marcin, Badanie efektywności polityki rynku pracy w Polsce oraz propozycje modyfikacji
  instrumentów w oparciu o model bezrobocia w stanie równowagi (Analysis of labor market policy
  effectiveness and new policy instruments design on a basis of the equilibrium unemployment model).
  - Poznań : UE, 2016.

- Woźnicka Teresa, Outsourcing parku samochodowego. Rozwój w Polsce w latach 2005-2010.
  - Poznań : UE, 2013. *

- Woźny Dominika, Uwarunkowania zachowań młodych konsumentów na rynku mebli. - Poznań : UE,
  2012.

- Wójcicka Aleksandra, Szacowanie prawdopodobieństwa niewypłacalności firmy na podstawie wybranych
  metod oceny ryzyka kredytowego. - Poznań : UE, 2010.

- Wójcicki Krzysztof, Zastosowanie wybranych technik spektroskopowych do oceny jakości olejów
  roślinnych. - Poznań : UE, 2013.

- Wróblewski Łukasz, Ocena stopnia integracji regionów przygranicznych na przykładzie miast Frankfurt
  nad Odrą-Słubice, Guben-Gubin, Görlitz-Zgorzelec. - Poznań : UE, 2015. *

- Wróblewski Sławomir J., Rynek kongresów w Polsce w latach 1997–2017 (Market of Congresses in
  Poland 1997–2017). - Poznań : UE, 2018.

- Wściubiak Łukasz, Aktywność innowacyjna zaawansowanych technologicznie firm produkcyjnych
  sektora MSP w Polsce. - Poznań : UE, 2010.

- Wybieralski Piotr, Wpływ aliansów technologicznych na strategiczne zachowania korporacji
  międzynarodowych na rynkach niedoskonałych. - Poznań : UE, 2008.

- Yariv Hila, Pharmacist Prescribing in Israel from stakeholders’ perspective against an international
  background. - Poznań : UE, 2016. *

- Zadłużna Monika, Rola kapitału intelektualnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem sektora energetycznego
  (The role of the intellectual capital in management of the energy sector company). - Poznań : UE, 2016. *

- Zaks Ofer, Acquired firm's contribution to M&A's success: Research evidence from the Israeli hi-tech
  experience (Udział firmy przejętej w sukcesie M&A. Wyniki badań empirycznych na próbie izraelskich firm
  branży wysokich technologii). - Poznań : UE, 2016. *

- Zalewski Wojciech, Public relations narzędziem przewagi konkurencyjnej uczelni niepublicznej na
  przykładzie Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu (Public relations as a tool of competitive advantage of
  a non-public university based on the example of Poznań School of Logistics). - Poznań : UE, 2018. *

- Zawadka Dariusz, Alternatywne systemy obrotu jako instytucje niwelujące lukę na rynku kapitałowym.
  - Poznań : UE, 2012.

- Zawadzki Tomasz, Wykorzystanie innowacji marketingowych w budowaniu przewagi konkurencyjnej stacji
  paliw w Polsce (The use of marketing innovations in creating the competitive advantage of petrol stations in
  Poland). - Poznań : UE, 2019.

- Zawilska Maria Barbara, Kierowanie konfliktami w zarządzaniu szkołą ponadgimnazjalną (Conflict
  management in upper secondary school). - Poznań : UE, 2016.

- Ziętek Magdalena, Racjonalność wyboru usług transportowych w budownictwie (Rational choice of
  transport services in the construction industry). - Poznań : UE, 2018. *

- Zimniewicz Szymon, Relacje między producentami a dostawcami i ich wpływ na konkurencyjność
  przedsiębiorstw na przykładzie branży meblarskiej. - Poznań : UE, 2011.

- Zmyślny Tomasz, Znaczenie zarządzania doświadczeniem klientów w działalności operatorów usług
  telekomunikacyjnych. - Poznań : UE, 2015. *

- Zorde Osnat, Podejście inkluzywne w promowaniu jakości w izraelskich instytucjach edukacyjnych (An
  Inclusive Approach to Promoting the Quality of Israeli Educational Institutions). - Poznań : UE, 2018. *

- Zygmanowski Piotr, Determinanty rozwoju rynku akcji NewConnect. - Poznań : UE, 2017. *

- Źróbek-Różańska Alina, Gospodarowanie gruntami a lokalizacja inwestycji w gminie. - Poznań : UE,
  2010.

- Żywiecka Hanna, Niestandardowe działania banków centralnych w warunkach globalnego kryzysu
  finansowego. - Poznań : UE, 2012.


* Publikacja dostępna wyłącznie z terminali (komputerów) znajdujących się na terenie Biblioteki i UEP.