Bazy danych testowaneZapraszamy do korzystania z baz danych oferowanych przez wydawców w ramach bezpłatnych testów.

Chętnie zapoznamy się z Państwa opiniami na temat przydatności tych serwisów.

Wszelkie uwagi oraz komentarze dotyczące np. interfejsu, możliwości wyszukiwawczych, satysfakcji z uzyskanych wyników, przydatności w badaniach naukowych prosimy zgłaszać poprzez formularz.


Z testowanych zasobów można korzystać:
- w sieci UEP (komputery znajdujące w Bibliotece oraz na terenie UEP),
- spoza sieci UEP (zdalnie - komputery poza terenem Biblioteki i UEP - wejście po zalogowaniu się).


JSTOR - dostęp testowy do pełnych tekstów czasopism w dniach 28.04.-31.12.2020


Zapraszamy do korzystania w dniach 28.04.-31.12.2020 z pełnych tekstów czasopism z różnych dziedzin nauki udostępnianych w bazie JSTOR w ramach poniższych kolekcji tematycznych:

- Archive Journal Collections: Arts & Sciences I-XV, Ireland, Asia, Life Sciences, Ecology & Botany I-II; Health & General Sciences, Mathematics & Statistics

- Thematic Collections: Lives of Literature, Security Studies, Sustainability

- Primary Source Collections: 19th Century British Pamphlets; World Heritage Sites: Africa, Struggles for Freedom: Southern Africa, Global Plants.


Wejście do bazy spoza sieci UEP

Bazy Humanities Source Ultimate, Sociology Source Ultimate oraz Applied Science and Technology Source Ultimate - dostęp testowy w dniach 15.06.-10.08.2020Baza Humanities Source Ultimate indeksuje ponad 3700 czasopism i zawiera pełne teksty blisko 2000 czasopism, spośród których ponad 1600 to stale wydawane czasopisma.


Baza udostępnia pełne teksty i dane bibliograficzne takich publikacji jak: artykuły, wywiady, bibliografie, teksty literackie (poezja, proza i dramat), recenzje książek, przedstawień baletowych, programów tanecznych, filmów, przedstawień operowych, musicali, spektakli teatralnych, programów radiowych i telewizyjnych i wiele więcej. Kolekcja zawiera również unikalny tezaurus haseł przedmiotowych.


Tematyka bazy obejmuje: archeologię, regionalistykę, sztukę, studia klasyczne, komunikację społeczną, taniec, film, folklor, studia nad kulturową i społeczną rolą płci, historię, dziennikarstwo, językoznawstwo, krytykę literacką i społeczną, literaturę, muzykę, sztuki teatralne, przedstawienia i koncerty, filozofię, religię i teologię i wiele innych.


Baza Sociology Source Ultimate jest najobszerniejszą bazą z zakresu socjologii, zapewniającą użytkownikom bogactwo informacji obejmujących szerokie spektrum studiów socjologicznych. Baza indeksuje czasopisma, książki, monografie, materiały konferencyjne i inne źródła oraz zawiera przeszukiwalne cytowania naukowe.


Kolekcja Sociology Source Ultimate obejmuje pełny tekst ponad 1050 aktualnie wydawanych czasopism, pośród których blisko 1000 pełnotekstowych czasopism jest recenzowanych naukowo, a ponad 600 pełnotektowych czasopism jest indeksowanych w bazach Web of Science oraz Scopus. Blisko 650 czasopism pełnotekstowych dostępnych jest bez okresu embarga.


Zawartość bazy obejmuje różne dyscypliny socjologii i dziedziny pokrewne tj.: demografia, studia etniczne i rasowe, studia z zakresu tożsamości płciowej, praca w opiece społecznej, antropologia społeczno-kulturalna małżeństwo i rodzina, socjologia polityczna, religia, rozwój społeczny, psychologia społeczna, struktura społeczna, historia społeczna, badania socjologiczne, teoria socjologii, nadużywanie środków odurzających i inne uzależnienia, przemoc, aborcja, sądownictwo karne i wiele innych zagadnień.


Baza Applied Science and Technology Source Ultimate obejmuje pełne spektrum nauk stosowanych oraz informatyki i zawiera ponad 1300 stale wydawanych czasopism pełnotekstowych, (blisko 1100 aktywnych pełnotekstowych czasopism jest recenzowanych naukowo, a blisko 900 czasopism dostępnych jest bez okresu karencji), monografie i książki, jak również kolekcje materiałów konferencyjnych. Baza indeksuje ponad 4000 czasopism i publikacji specjalistycznych i zawiera y tezaurus dziedzinowy.


Tematyka bazy obejmuje: akustykę, astronautykę, chemię, geologię, inżynierię i materiały biomedyczne, komputerowe bazy danych i oprogramowanie, lotnictwo, matematykę stosowaną, maszynoznawstwo, metalurgię, mineralogię, nowe technologie, robotykę, sieci neuronowe i optyczne, sztuczną inteligencję, technologie informacyjne i komunikacyjne, teorię i systemy komputerowe, źródła energii i badania, technologię żywności, technologię morską i wiele innych dziedzin.


Bazy Humanities Source Ultimate, Sociology Source Ultimate, Applied Science and Technology Source Ultimate udostępniane są na platformie (stronie) EBSCO.


Wejście do bazy spoza sieci UEP