Program Springer Open Choice


Program umożliwia bezpłatne publikowanie artykułów naukowych na zasadach otwartego dostępu (Open Access) w czasopismach wydawnictwa Springer Nature.

Koszty publikacji pokrywane są centralnie poprzez Wirtualną Bibliotekę Nauki WBN (program koordynowany przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego ICM UW) ze środków pochodzących z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program jest dodatkiem do licencji krajowej Springer (umożliwiającej bezpłatny dostęp do bazy czasopism i książek wydawnictwa Springer w polskich instytucjach akademickich).

Od roku 2019 w Polsce działa nowa licencja krajowa Springer w tzw. wersji Compact.


Kto może korzystać z programu?

Program przeznaczony jest dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w polskich instytucjach akademickich.

Afiliacja autora korespondencyjnego powinna być podana w nagłówku artykułu z dokładnością wystarczającą do jednoznacznej identyfikacji z powyższą listą. Autor korespondencyjny może podać w artykule więcej niż jedną afiliację i wystarczy, aby przynajmniej jedna z nich była zgodna z listą. Afiliacja ewentualnych współautorów artykułu nie ma znaczenia dla programu.


Jakie artykuły są objęte programem?

Program obejmuje artykuły typu OriginalPaper, ReviewPaper, BriefCommunication oraz ContinuingEducation. Program nie obejmuje EditorialNotes, News, Letters.


W których czasopismach można publikować w ramach programu?

Program Springer Open Choice obejmuje 1983 czasopisma hybrydowe publikowane przez wydawnictwo Springer Nature.

Hybrydowe czasopismo to takie, które umożliwia autorom wybór zasady publikacji - tradycyjnej (dostęp do artykułu jest płatny, zainteresowany czytelnik musi wykupić subskrypcję czasopisma) lub Open Access (dostęp do artykułu jest bezpłatny; koszty otwartego dostępu pokrywa autor artykułu).


Jak korzystać z programu?

Procedura decydująca o publikowaniu otwartym rozpoczyna się po pozytywnym zrecenzowaniu artykułu, w momencie, gdy autor korespondencyjny otrzyma e-mail z wydawnictwa informujący o przyjęciu artykułu do publikacji.

W e-mailu zawarty jest link do formularza internetowego MyPublication (prezentacja formularza), który powinien zostać wypełniony przez autora korespondencyjnego.

W pierwszej części formularza MyPublication autor korespondencyjny może skorzystać z funkcji Choose your affiliation, która pozwala wybrać afiliację z listy instytucji, które są objęte umowami na publikowanie otwarte ze Springerem. Na liście w formularzu MyPublication występują nazwy angielskie polskich instytucji, ale wybór z tej listy służy wyłącznie potwierdzeniu afiliacji przez autora, natomiast w artykule może występować nazwa instytucji w dowolnej wersji językowej.

Po wskazaniu afiliacji powinna pojawić się informacja Special open access agreement, która dotyczy umowy krajowej obejmującej wszystkie polskie instytucje akademickie zgłoszone do krajowej licencji Springer. Umowa ta przewiduje, że koszty publikacji elektronicznej artykułu (Article Processing Charge) zostaną pokryte z rocznej opłaty za krajową licencję wnoszonej do Springera przez ICM i finansowanej ze środków MNiSW.

W drugiej części formularza MyPublication autor może zamówić kolorowe rysunki w wersji drukowanej czasopisma, odbitki papierowe oraz postery, których koszt nie jest pokrywany z programu krajowego i musi być pokryty przez autora. W tej części formularza autor jest proszony o ponowne podanie swojej afiliacji wraz z adresem. W przypadku, gdy zamówione zostały kolorowe drukowane rysunki, odbitki papierowe lub postery, autor będzie także proszony o podanie danych adresowych do faktury, które mogą być różne od afiliacji.

Opisany powyżej formularz MyPublication jest wykorzystywany przez Springera do obsługi większości czasopism hybrydowych, za wyjątkiem niektórych czasopism, które na liście czasopism w kolumnie J zostały oznaczone jako niestandardowe. W przypadku tych czasopism autor korespondencyjny otrzyma specjalne instrukcje postępowania od redakcji.

Po wypełnieniu przez autora korespondencyjnego formularza MyPublication (lub zrealizowaniu przez autora specjalnych instrukcji w przypadku czasopism niestandardowych) informacje o artykule wraz z danymi podanymi przez autora korespondencyjnego zostaną w ciągu 2 dni przesłane do ICM w celu weryfikacji, czy afiliacja autora podana w artykule uzasadnia finansowanie publikacji z programu krajowego.


Co autor może zrobić z opublikowanym artykułem?

Autorzy, którzy publikują w modelu otwartego dostępu (Open Access) zachowują prawa autorskie, w tym prawo do upowszechniania swojego dzieła zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa (CC BY).

Ostateczna elektroniczna wersja opublikowanego artykułu jest udostępniana przez wydawcę, jednocześnie może być archiwizowana i udostępniana w repozytoriach instytucji, w której afiliowany jest autor lub która finansuje Open Access.

Wydawnictwo Springer posiada dodatkowo umowę z repozytorium PubMed Central, w którym deponowane są pełne teksty artykułów Open Access z zakresu nauk biomedycznych.


Jakie są ograniczenia programu?

W ramach programu Springer Open Choice zostanie sfinansowanych 2133 artykułów w roku 2020.


Gdzie można uzyskać pomoc w sprawie programu?

Wszelkie pytania dotyczące publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych można kierować bezpośrednio do wydawnictwa Springer Nature pod adres oa.verification@springer.com. W razie dalszych problemów prosimy kontaktować się z obsługą WBN pod adresem wbn-admins@icm.edu.pl.


Więcej informacji o programie:

- strona Wirtualnej Biblioteki Nauki
- strona wydawnictwa Springer Nature